تعبیر خواب لاک پشت ماده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب لاک پشت افزایش دهید

تعبیر خواب لاک پشت لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند تعبیر خواب لاک پشت می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلا در باغ یا ملک شماتعبیر خواب لاک پشت زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید.ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کندتعبیر خواب لاک پشت و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب لاک پشت افزایش دهید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب لاک پشت افزایش دهید

تعبیر خواب لاک پشت ديدن لاك پشت در خواب برسه وجه است.

تعبیر خواب لاک پشت اول: مردي عالم. دوم: مردي زاهد. سوم: مردي صناع.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب لاک پشت افزایش دهید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب لاک پشت افزایش دهید

ا.تعبیر خواب لاک پشت همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر ِقرار بگیردکه همین دعوت را بکندوتعبیر خواب لاک پشت شما را پند بدهد و راهنمائی کند. اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته اید به یک سفر دور می روید یا در دریا مسافرت تعبیر خواب لاک پشت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود. اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می خورید عمرتان طولانی خواهدتعبیر خواب لاک پشت بود یا میراثی به شما می رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می تعبیر خواب لاک پشت زیسته و اکنون هم آن مرده ریگ در فاصله ای دور قرار دارد.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب لاک پشت افزایش دهید

تعبیر خواب لاک پشت , تعبیر خواب لاک پشت کوچک , تعبیر خواب لاک پشت بزرگ , تعبیر خواب لاک پشت مرده , تعبیر خواب لاک پشت سبز

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب لاک پشت افزایش دهید

آنلی بیتون م‏یگوید :

۱ـ دیدن لاك پشت در خواب ،تعبیر خواب لاک پشت علامت آن است كه واقعه ای باعث می گردد شرایط كار شما بهبود یابد .

۲ـ خوردن سوپ لاك پشت در خواب ، علامت آن است كه از اتحادی مصالحه آمیز تعبیر خواب لاک پشت خرسند خواهید شد .

تعبیر خواب لاک پشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.