تعبیر خواب کشتن ببر

درباره تعبیر خواب ببر اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب ببرببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به خواب دشمن قوي و دلير است. ليكن كريم و مهربان است. اگر بيند با ببر در نبردتعبیر خواب ببر و جنگ است و او را قهر كرد، دليل كه بر دشمن چيره شود.

درباره تعبیر خواب ببر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب ببر اهلی , ‫تعبیر خواب ببر در خانه , ‫تعبیر خواب ببر , ببر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب ببر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب ببرببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن استتعبیر خواب ببر اما دشمنی قوی و کریم. دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و تعبیر خواب ببرچنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.

درباره تعبیر خواب ببر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب ببر اهلی , ‫تعبیر خواب ببر در خانه , ‫تعبیر خواب ببر , ببر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب ببر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب ببرهرچه ببر سفید تر باشد کرامتش بیشتر است و ممکن است آسیب کمتری ببینید . تعبیر خواب ببرببر سیاه در خواب از کمترین بخشندگی برخوردار است . تعبیر خواب ببرو دیدن ببر زرد در خواب تعبیرش دشمن با بخشندگی متوسط است .

درباره تعبیر خواب ببر اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب ببر اهلی , ‫تعبیر خواب ببر در خانه , ‫تعبیر خواب ببر , ببر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب ببر اطلاعات بیشتری داشته باشید

لیلا برایت میگوید: تعبیر خواب ببر اگر در خواب ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد.تعبیر خواب ببر اگر در خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب میکند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر میرساند.

تعبیر خواب ببر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.