تعبیر خواب صندلی ؛ چهارپایه و گهواره پلاستیکی و قرمز امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب صندلی

تعبیر خواب صندلی ؛ چهارپایه و گهواره پلاستیکی و قرمز امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب صندلی ؛ چهارپایه و گهواره پلاستیکی و قرمز امام صادق و ابن سیرین در سایت جسارت.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

تعبیر خواب صندلی از دید منوچهر مطیعی تهرانی

اگر زنی در خواب ببیند که صندلی دارد ، رابطه خوب با خانواده و همسر است.

تعبیر مردی که روی یک صندلی محکم نشسته ، خشنودی و رضایت از شغل است.

تعبیر نشستن روی صندلی بسیار بزرگ ، ناتوانی در انجام کاری است.

تعبیر نشستن روی صندلی کوچک و لرزان ، نبود آینده کاری است.

اگر در خواب دیدید که صندلی می شکند معنی خواب شما ، زیان است.

تعبیر به تنهایی روی صندلی نشستن در اتاق ، غرور و خودخواهی است.

تعبیر همه نشستن روی صندلی اما شما ایستاده اید ، تحقیر است.

خواص صندلی از دید لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود صندلی دیدید معنی خواب شما ، مقام والا است

اگر در خواب خود صندلی شکسته دیدید معنی خواب شما ، یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد

اگر در خواب خود صندلی زیبا دیدید معنی خواب شما ، وفور نعمت است

اگر در خواب خود صندلی چرخدار دیدید معنی خواب شما ، پیری زود رس است

تعبیر خواب صندلی از دید آنلی بیتون

اگر در خواب خود صندلی دیدید معنی خواب شما ، از دست دادن موقعیت های خوب است.

اگر در خواب دیدید که دوستتان بی حرکت روی صندلی نشسته است معنی خواب شما ، بیماری است.

خواب های متداول به همراه تعبیر

من خواب دیدم استادم صندلی خودش و داده به من هر وقت کلاس داشتیم من روی اون بشینم منم داشتم اونو یه جای امن میذاشتم کسی روش نشینه از این صندلی های اداری بود که متحرک هستن.لطفا تعبیرش و بگین

معنی خواب شما این است که مسئولیت بزرگی به شما داده می شود و این استرس را خواهید داشت که نتوانید کار را درست انجام دهید ولی در نهایت موفق می شوید.

29 comments

 1. در خواب هاي ما صندلي اشاره به چيزهاي متفاوتي مي تواند باشد

 2. اگر زني در خواب صندلي ببيند و صندلي داشته باشد و ببيند که روي يک صندلي محکم و شيک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگي خانوادگي خويش راضي است و با همسرش روابط بسيار خوبي دارد که جاي نگراني نيست

 3. اگر مردي ببيند روي چنين صندلي نشسته از شغل و کار و حرفه خويش خشنود است و خودش فکر مي کند حرفه اش مطمئن و آينده اش تامين مي باشد خواب او نيز اين اميد را مي دهد

 4. اگر در خواب ببينيد که روي صندلي بسيار بزرگي نشسته ايد که از هيکل و قد و قواره شما بزرگتر است

 5. حال اگر ديديد صندلي زير پايتان کوچک يا شکسته و لرزان است موقعيت شغلي خوبي نداريد و از آينده خود بيمناک مي شويد و در شغل و حرفه خويش دچار تزلزل مي گرديد.

 6. .اگر همسرتان را ديديد که صندلي ها را پاک مي کند يا صندلي هائي خريده و به خانه آورده براي شما خدمتي دل نشين انجام مي دهد

 7. اگر در خواب ديديد که صندلي را زديد و شکستيد زيان بزرگي متحمل مي شويد اگر ديديد در اتاقي فقط شما روي صندلي نشسته ايد در آينده دچار کبر و غرور و خود خواهي مي شويد و اگر ديديد همه نشسته اند و شما ايستاده ايد تحقير مي شويد و مورد اهانت قرار مي گيرد.

 8. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در خواب های ما صندلی اشاره به چیزهای متفاوتی می تواند باشد .اگر زنی در خواب صندلی ببیند و صندلی داشته باشد و ببیند که روی یک صندلی محکم و شیک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خویش راضی است و با همسرش روابط بسیار خوبی دارد که جای نگرانی نیست .اگر مردی ببیند روی چنین صندلی نشسته از شغل و کار و حرفه خویش خشنود است و خودش فکر می کند حرفه اش مطمئن و آینده اش تامین می باشد خواب او نیز این امید را می دهد .اگر در خواب ببینید که روی صندلی بسیار بزرگی نشسته اید که از هیکل و قد و قواره شما بزرگتر است به نا حق چیزی را تصاحب می کنید که به شما تعلق ندارد یا به مقامی می رسید که صﻼحیت تصدی آن را فاقد هستید یا دست به کاری بزرگ می زنید که توانائی انجام آن را ندارید .حال اگر دیدید صندلی زیر پایتان کوچک یا شکسته و لرزان است موقعیت شغلی خوبی ندارید و از آینده خود بیمناک می شوید و در شغل و حرفه خویش دچار تزلزل می گردید.اگر همسرتان را دیدید که صندلی ها را پاک می کند یا صندلی هائی خریده و به خانه آورده برای شما خدمتی دل نشین انجام می دهد .اگر در خواب دیدید که صندلی را زدید و شکستید زیان بزرگی متحمل می شوید اگر دیدید در اتاقی فقط شما روی صندلی نشسته اید در آینده دچار کبر و غرور و خود خواهی می شوید و اگر دیدید همه نشسته اند و شما ایستاده اید تحقیر می شوید و مورد اهانت قرار می گیرد.

 9. لوک اویتنهاو می گوید : صندلی :مقام واﻻ صندلی شکسته :یک آشفتگی آرامش خانواده را برهم خواهد زد صندلی زیبا :وفور نعمت صندلی چرخدار :پیری زود رس

 10. دیدن صندلی در خواب ، نشانة آن است که در انجام وظیفه خود با شکست روبرو خواهید شد و سودآورترین موقعیتها را از دست خواهید داد

 11. اگر خواب ببینید دوستی بی حرکت بر صندلی نشسته است ، دﻻلت بر آن دارد آن دوست به بیماریی مبتﻼ خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد

 12. آنلی بیتون میگوید :

  ۱ـ دیدن صندلی در خواب ، نشانة آن است كه در انجام وظیفه خود با شكست روبرو خواهید شد و سودآورترین موقعیتها را از دست خواهید داد .

  ۲ـ اگر خواب ببینید دوستی بی حركت بر صندلی نشسته است ، دلالت بر آن دارد آن دوست به بیماریی مبتلا خواهد شد و خواهد شد و خواهد مرد .

 13. ندلی‌ خالی‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ خبرهای‌ غیرمنتظره‌ است‌.

 14. نشستن‌ روی‌ یک‌ صندلی‌ راحتی‌ درخواب‌، نویدبخش‌ آرامش‌، راحتی‌ خیال‌ و دورانی‌ بی‌دغدغه‌ است‌ که‌ پیش‌ رویتان‌ قرار می‌گیرد

 15. صندلی‌گهواره‌ای‌ (ننویی‌) در خواب‌، نویدبخش‌ خوش‌ شانسی‌ است‌.

 16. سلام من یکی از اشنا یان را در خواب دیدم که مثل یک پسر نوجوان ریش در اورده است.البته ایشان دختر هستند.که در خواب بادیدن اشان متعجب بودم.که به محض دیدن ایشان او خود بخود از من دور میشود.

 17. ممنون برای مطالبتون

 18. صندلی‌ خالی‌ در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ خبرهای‌ غیرمنتظره‌ است‌.

 19. نشستن‌ روی‌ یک‌ صندلی‌ راحتی‌ درخواب‌، نویدبخش‌ آرامش‌، راحتی‌ خیال‌ و دورانی‌ بی‌دغدغه‌ است‌ که‌ پیش‌ رویتان‌ قرار می‌گیرد. صندلی‌گهواره‌ای‌ (ننویی‌) در خواب‌، نویدبخش‌ خوش‌ شانسی‌ است‌. یعنی‌، بدون‌ تلاش‌ زیاد در جهت‌ دستیابی‌به‌ اهداف‌تان‌ در زندگی‌، نتایج‌ فوق‌ العاده‌ و ثروت‌ فراوان‌ (شاید حتی‌ ارثی‌ هنگفت‌) به‌ شما خواهدرسید.

 20. در خواب های ما صندلی اشاره به چيزهای متفاوتی می تواند باشد. اگر زنی در خواب “صندلی” ببيند و صندلی داشته باشد و ببيند که روي يک صندلی محکم و شيک و قشنگ نشسته از شوهر و زندگی خانوادگی خويش راضی است و با همسرش روابط بسيار خوبي دارد که جای نگرانی نيست.

 21. اگر مردی ببيند روی چنين صندلی نشسته از شغل و کار و حرفه خويش خشنود است و خودش فکر مي کند حرفه اش مطمئن و آينده اش تامين مي باشد خواب او نيز اين اميد را مي دهد.

 22. اگر در خواب ببينيد که روی صندلی بسيار بزرگی نشسته ايد که از هيکل و قد و قواره شما بزرگتر است به نا حق چيزي را تصاحب مي کنيد که به شما تعلق ندارد يا به مقامي مي رسيد که صلاحيت تصدي آن را فاقد هستيد يا دست به کاري بزرگ مي زنيد که توانائي انجام آن را نداريد.

 23. حال اگر ديديد صندلی زير پايتان کوچک يا شکسته و لرزان است موقعيت شغلي خوبي نداريد و از آينده خود بيمناک مي شويد و در شغل و حرفه خويش دچار تزلزل مي گرديد.اگر همسرتان را ديديد که صندلی ها را پاک میکند يا صندلي هائی خريده و به خانه آورده براي شما خدمتی دل نشين انجام مي دهد.

 24. اگر در خواب ديديد که صندلی را زديد و شکستيد زيان بزرگی متحمل می شويد اگر ديديد در اتاقی فقط شما روی صندلی نشسته ايد در آينده دچار کبر و غرور و خود خواهي مي شويد و اگر ديديد همه نشسته اند و شما ايستاده ايد تحقير مي شويد و مورد اهانت قرار مي گيرید.

 25. شهلا اله یار

  خواب دیدم پدرم ک فوت کرده ب سفارش خودم صندلی زیبایی برایم آورده است

 26. اگر در خواب ببیند یک کامیون صندلی دارد. و 4 صندلی هم از خونه یکی دیگه برد تعبیرش چیه

 27. اگر در خواب ببیند یک کامیون صندلی دارد. و 4 صندلی هم از خونه یکی دیگه برد تعبیرش چیه

 28. سلام اگه ببینم یه صندلی سبز خریده ام تعبیرش چیه

 29. دیدن تغییر صندلی اداره از کارمندی به صندلی مهمان چوبی و چزمی قهوهای مفهومش چیه ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.