تعبیر خواب تمساح در خانه | 31 تعبیر دیدن تمساح در خانه

تعبیر خواب تمساح در خانه

تعبیر خواب تمساح در خانه ، دیدن تمساح در خانه ، خواب دیدن تمساح در خانه خود

در این مطلب اط سایت جسارت می خواهیم در مورد تعبیر خواب تمساح در خانه صحبت کنیم. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

تعبیر خواب تمساح در خانه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب تمساح را در خانه ببینید که شما را گرفته و همراه خود زیر آب برد ، نشانه هلاکت توسط ماهی است

اگر در خواب تمساح به خانه شما آمد و شما با او جنگیدید و او را شکست دادید  ، نشانه پیروزی و برتری بر دشمنان است

تعبیر جنگ کردن با تمساح در خانه و شکست در برابر تمساح ، نشانه شکست خوردن از دشمن است

مولف

تعبیر دیدن تمساح در خانه خود ، نشانه مرد دزد در خانه شما است

تعبیر گاز گرفته شدن توسط تمساح در خانه ، نشانه آسیب رسیدن است

تعبیر پوست و گوشت و استخوان تمساح در خانه ، نشانه ضرر است

لیلا برایت

تعبیر تمساح شما را در خانه گاز بگیرد ، نشانه تهدید شدن توسط یک خطر است

تعبیر کشتن تمساح در خانه ، نشانه پیروزی بر دشمن خانگی است

آنلی بیتون

دیدن تمساح در خانه خود ، نشانه فریب خوردن از یکی از اعضای خانواده است

تعبیر پا گذاشتن بر کمر تمساح در خانه ، نشانه گرفتاری است

خواب های متداول به همراه تعابیر ما

با سلام من در خواب دیدم که چند تمساح در خانه بودند و دنبال من گذاشته بودند.این خواب طوری بود که احساس کردم تمساح ها در خانه ما زندگی می کنند و از جای دیگری نیامده اند.ممنون میشوم این خواب را برای من تعبیر کنید.

این خواب نشان می دهد که شما دشمن خانگی دارید و این دشمن می تواند یکی از اعضای خانواده باشد و یا می تواند اقوام شما باشد که با توجه به دیدن چند تمساح در خواب احتمالا اقوام شما با شما دسمنی می کنند و چشم دیدن موفقیت های شما را ندارند.

کامنت های تایید شده : 65 عدد

 • محمدبن سیرین گوید: رود بزرگ در خواب ، دیدن مردی بزرگوار است.

 • اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد.

 • اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گِل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد

 • . اگر بیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

 • حضرت دانیال گوید: آب دادن باغ و کشت، از جوی ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگاری از غم و اندوه و رود بزرگ وزیر پادشاه است.

 • اگر بیندکه آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابد. اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود

 • اگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند.

 • . اگر بیند که رود خون گشته بود و می رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود، ودر میان پادشاهان

 • . اگر بیند از آن آب خون آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.

 • اگر بیند آب رود سفید و پاک بود، دلیل که مردم عامه ثنای وزیر گویند.

 • اگر بیند آب رود به زمین فرو رفت و هیچ نماند، دلیل عقوبت بود در آن دیار. اگر بیند در آب رود خود را بشست، دلیل که ازشر پادشاه و وزیر ایمن باشد

 • اگربیند در زیر آب غو طه خورد و باز برآمد، دلیل که از راز وزیر آگه شود. اگر بیند در رود رفت و جمله اعضای او گل آلود شد، دلیل که از قِبَل بازرگانی غمی به او رسد.

 • ابراهیم کرمانی گوید: رود دجله به خواب ، خلیفه بغداد بود و بعضی از معبران گویند: رود دجله پادشاه مصر است و رود گر پادشاه ارمینه است و رود نیل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از این رودها چون روشن بود در آن خیر و منفعت است که از ایشان برسد به قدر آن آب که از آن خورده بود.

 • اگر رودی از شیر بیند و خود را در میان آن بیند، دلیل که در فتنه افتد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن رود در خواب بر هفت وجه است. اول: حج. دوم: بزرگی و جاه. سوم: پادشاهی. چهارم: نعمت. پنجم: تجارت. ششم: ریاست. هفتم: علم و ظفر بود.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می کند.

 • . آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی ولی غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده اند.

 • آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی ولی غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده اند.

 • اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می یابید که به کرامت معروف می شوید

 • ولی اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی آورد.

 • اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره مند می شوید و هم از غم و رنج فراغت می یابید.

 • اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  رودخانه

  در یک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

  رودخانه

  عریض و زلال: خوشبختی زیاد در آینده

  در آن شنا کردن : خوش شانسی

  افتادن و بوسیله آن برده شدن : شما شانس زیادی دارید

 • عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا : آرزوهای شما برآورده خواهند شد

 • رودخانه که از بستر خود خارج شود : برنامه های شما به تعویق خواهد افتاد

 • دیدن آب گِل آلود رود در خواب نشانة آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرحهای پنهانی دشمنان

 • اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است ، نشانة آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست .

 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می کند ، نشانة آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود .

 • اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می گذرد و مشغول جمع آوری سرخس ها و سبزه های کنارة رود است ، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت

 • اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می گذرد ، نشانة آن است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید .

 • اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می کنید ، نشانة آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی ، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت .

 • دیدن رودخانه ای خشک در خواب ، نشانة بداقبالی و بیمار شدن است .

 • نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني در رودخانه انتفاع و بهره وري است از مال و نعمت و عزت و بزرگي ولي غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نيست که جمله معبران آن را مرگ تعبير کرده اند. اگر رودخانه اي ببينيد که آب صاف و روشن دارد در آينده با مردي کريم و بزرگوار برخورد خواهيد کرد و از او نعمت خواهيد يافت و حمايت خواهيد شدو اگر در خواب ديديد رودخانه اي در زمين شما جريان دارد و در عالم خواب احساس کرديد که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت مي يابيد

 • ولي اگر رودخانه اي ديديد که آب گل آلود و کدر داشت غمگين و اندوهناک مي شويد. رودخانه در خواب ديدن با آب کدر خوب نيست زيرا نعمات بسياري هست که اگر از طريق درست مورد استفاده قرار ندهيم جز وبال چيزي براي ما نمي آورد. اگر در آب صاف رودخانه غسل کنيد يعني سر و تن بشوييد هم بهره مند مي شويد و هم از غم و رنج فراغت مي يابيد. اگر رودخانه ماهيان بسيار داشته باشد بهتر است ولي ديدن آبزيان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نيست.

 • تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين
  رود بزرگ در خواب، ديدن مردي بزرگوار است. اگر بيند در رود بزرگ صافي شد. دليل كه با مردي با ديانت پيوندد. اگر بيند در رودي بزرگ شد كه آبش تيره بود و در زير وي گِل گنديده بود، دليل كه با مردي ستمگر و بي ديانت پيوندد، به قدر تيرگي آب و از او غم و اندوه به وي رسد. اگر بيند كه در رود غرق شد، دليل كند كه تا به وقت مرگ از غم رهائي بيابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و ديانت بهتر بود. اگر به خلاف اين بيند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

 • تعبير خواب به روايت حضرت دانيال
  رود بزرگ وزير پادشاه است. اگر بيند كه آب رود زياد شد، دليل كه مال وزير زياد شود. اگر بيندكه آب رود همي خورد، دليل كه از وزير عطا يابد. اگر بيند كه آب رود تيره و گنديده بود، دليل كه بيمار شود. اگر بيند آب رود سرد و خوش بود، دليل كه نوازش وزير بكند. اگر بيند كه رود خون گشته بود و مي رفت، دليل كه در آن ديار خون ريختن عظيم بود، ودر ميان پادشاهان. اگر بيند از آن آب خون آلود همي خورد، دليل كه از بهر طمع به داوري پادشاه افتد. اگر بيند آب رود سفيد و پاك بود، دليل كه مردم عامه ثناي وزير گويند. اگر بيند آب رود به زمين فرو رفت و هيچ نماند، دليل عقوبت بود در آن ديار. اگر بيند در آب رود خود را بشست، دليل كه ازشر پادشاه و وزير ايمن باشد. اگربيند در زير آب غو طه خورد و باز برآمد، دليل كه از راز وزير آگه شود. اگر بيند در رود رفت و جمله اعضاي او گل آلود شد، دليل كه از قِبَل بازرگاني غمي به او رسد.

 • تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني
  نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني در رودخانه انتفاع و بهره وري است از مال و نعمت و عزت و بزرگي ولي غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نيست که جمله معبران آن را مرگ تعبير کرده اند. اگر رودخانه اي ببينيد که آب صاف و روشن دارد در آينده با مردي کريم و بزرگوار برخورد خواهيد کرد و از او نعمت خواهيد يافت و حمايت خواهيد شدو اگر در خواب ديديد رودخانه اي در زمين شما جريان دارد و در عالم خواب احساس کرديد که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت مي يابيد که به کرامت معروف مي شويد. ولي اگر رودخانه اي ديديد که آب گل آلود و کدر داشت غمگين و اندوهناک مي شويد. رودخانه در خواب ديدن با آب کدر خوب نيست زيرا نعمات بسياري هست که اگر از طريق درست مورد استفاده قرار ندهيم جز وبال چيزي براي ما نمي آورد. اگر در آب صاف رودخانه غسل کنيد يعني سر و تن بشوييد هم بهره مند مي شويد و هم از غم و رنج فراغت مي يابيد. اگر رودخانه ماهيان بسيار داشته باشد بهتر است ولي ديدن آبزيان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نيست.

 • تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی
  رود دجله به خواب، خليفه بغداد بود و بعضي از معبران گويند: رود دجله پادشاه مصر است و رود گر پادشاه ارمينه است و رود نيل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از اين رودها چون روشن بود در آن خير و منفعت است كه از ايشان برسد به قدر آن آب كه از آن خورده بود. اگر رودي از شير بيند و خود را در ميان آن بيند، دليل كه در فتنه افتد.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رودخانه بزرگ، مردی بزرگ می‌باشد ‌‌‌‌‌و هر چه رودخانه بزرگ‌تر و صاف‌تر باشد، بزرگی و منزلت و دینداری آن مرد بیشتر می‌باشد در غیر اینصورت ظالم‌تر و «فاسق‌تر» است،‌‌‌‌‌

 • حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر خواب رودخانه بزرگ «وزیرِ» «پادشاه» می‌باشد.

 • خواب دیدم از جایی عبور می کردم که تصمیم گرفتم برای اینکه زودتر برسم از آب جوب عبور کنم ولی افتادم توی اب.بعد که از اب عبور کردم
  جوی اب تبدیل به رودخانه محل زندگی خودمون شد و اب گل الود و پر خروش شده بود
  از اطرافیانم پرسیدم این سیل است گفتند نه
  رودخانه پراب شده و همگی خیلی خوشحال بودند. بعد من هم به خاطر اینکه رودخانه در فصل تابستان اینقدر پراب است خدا را شکر کردم.

 • خواب دیدم اززیر خانه ام رودخانه میگذره ویک قایق که ملکه کاترین برآن سواربود وتوی قایق یک دفتربرنگ آبی بسیارخوشرنگ بود که محو آن بودم.

 • محمدبن سيرين گويد: رود بزرگ در خواب، ديدن مردي بزرگوار است. اگر بيند در رود بزرگ صافي شد. دليل كه با مردي با ديانت پيوندد. اگر بيند در رودي بزرگ شد كه آبش تيره بود و در زير وي گِل گنديده بود، دليل كه با مردي ستمگر و بي ديانت پيوندد، به قدر تيرگي آب و از او غم و اندوه به وي رسد. اگر بيند كه در رود غرق شد، دليل كند كه تا به وقت مرگ از غم رهائي بيابد و هر چند رود بزرگتر و صافتر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و ديانت بهتر بود. اگر به خلاف اين بيند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

 • حضرت دانيال گويد: آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه و رود بزرگ وزير پادشاه است. اگر بيند كه آب رود زياد شد، دليل كه مال وزير زياد شود. اگر بيندكه آب رود همي خورد، دليل كه از وزير عطا يابد. اگر بيند كه آب رود تيره و گنديده بود، دليل كه بيمار شود. اگر بيند آب رود سرد و خوش بود، دليل كه نوازش وزير بكند. اگر بيند كه رود خون گشته بود و مي رفت، دليل كه در آن ديار خون ريختن عظيم بود، ودر ميان پادشاهان. اگر بيند از آن آب خون آلود همي خورد، دليل كه از بهر طمع به داوري پادشاه افتد. اگر بيند آب رود سفيد و پاك بود، دليل كه مردم عامه ثناي وزير گويند. اگر بيند آب رود به زمين فرو رفت و هيچ نماند، دليل عقوبت بود در آن ديار. اگر بيند در آب رود خود را بشست، دليل كه ازشر پادشاه و وزير ايمن باشد. اگربيند در زير آب غو طه خورد و باز برآمد، دليل كه از راز وزير آگه شود. اگر بيند در رود رفت و جمله اعضاي او گل آلود شد، دليل كه از قِبَل بازرگاني غمي به او رسد.

 • ابراهيم كرماني گويد: رود دجله به خواب، خليفه بغداد بود و بعضي از معبران گويند: رود دجله پادشاه مصر است و رود گر پادشاه ارمينه است و رود نيل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از اين رودها چون روشن بود در آن خير و منفعت است كه از ايشان برسد به قدر آن آب كه از آن خورده بود. اگر رودي از شير بيند و خود را در ميان آن بيند، دليل كه در فتنه افتد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن رود در خواب بر هفت وجه است. اول: حج. دوم: بزرگي و جاه. سوم: پادشاهي. چهارم: نعمت. پنجم: تجارت. ششم: رياست. هفتم: علم و ظفر بود.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بيان مي کند. آب تني در رودخانه انتفاع و بهره وري است از مال و نعمت و عزت و بزرگي ولي غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نيست که جمله معبران آن را مرگ تعبير کرده اند. اگر رودخانه اي ببينيد که آب صاف و روشن دارد در آينده با مردي کريم و بزرگوار برخورد خواهيد کرد و از او نعمت خواهيد يافت و حمايت خواهيد شدو اگر در خواب ديديد رودخانه اي در زمين شما جريان دارد و در عالم خواب احساس کرديد که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت مي يابيد که به کرامت معروف مي شويد. ولي اگر رودخانه اي ديديد که آب گل آلود و کدر داشت غمگين و اندوهناک مي شويد. رودخانه در خواب ديدن با آب کدر خوب نيست زيرا نعمات بسياري هست که اگر از طريق درست مورد استفاده قرار ندهيم جز وبال چيزي براي ما نمي آورد. اگر در آب صاف رودخانه غسل کنيد يعني سر و تن بشوييد هم بهره مند مي شويد و هم از غم و رنج فراغت مي يابيد. اگر رودخانه ماهيان بسيار داشته باشد بهتر است ولي ديدن آبزيان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نيست.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  رودخانه

  در يک رودخانه حمام کردن : قدرت و شجاعت

  رودخانه

  عريض و زلال: خوشبختي زياد در آينده

  در آن شنا کردن : خوش شانسي

  افتادن و بوسيله آن برده شدن : شما شانس زيادي داريد

  عبور کردن از رودخانه بوسيله شنا : آرزوهاي شما برآورده خواهند شد

  رودخانه که از بستر خود خارج شود : برنامه هاي شما به تعويق خواهد افتاد

 • دقیقا نمیدانم اما فکر کنم در سختی افتادن برای خواب بیننده است.

 • درخواب ديدم كه رودخانه در حال عادي است ناگهان خشك شده و بلا فاصله آب زلال و روان شده

 • سايت بسيار خوبيست

 • من خواب دیدم از رودخانه گل آلود دارم رد میشوم و نزدیک بود غرق شوم و در ان طرف قارچ میچیدم

 • من دیشب خواب دیدم پسرم که 10 سالشه توی یه رود خونه که ابش زلال بود افتاد اما تونست بیرون بیاد خیلی اعصابم خورد ممنون میشم اگه تعبیر کنید این خواب رو.

 • من خواب دیدم که با برادرم کنار رودخانه هستیم سعی در بستن راه رودخانه هستیم و من سنگی بزرگ بة رودخانه پرت کردم که کسی توان برداشتن ان را نداشت لطفا تعبیرش کنید

 • همسایه ام خواب دیده من پسره 3 ساله ام را به زور به طرفه رود برده ام و در رودخانه انداخته ام وبرگشتم لطفا بگویید تعبیرش را بسیار پریشانم.

 • خواب دیدم دارم به ی رود خیلی بزرگ نگاه میکنم که ناگهان گل الود شد چن پسر کوچک سر چشمه اب رو گل الود میکنن تو رو ب امام حسین جواب بدین

 • من خواب ديدم بالاي يك ايوان كاخ ايستاده ام و از چند جهت مختلف ميديدم كه اباز روي زمين به سمت بالا در جريان است

 • من هم خواب ديدن خلاف جهت آب شنا ميكنم و البته سرعتم هم خوب بود تعبيرش لطفا

 • من خواب دیدم تو یه زمین خشک نشستم و زیر پام رودخانه ای صاف چ زلال جاری شد.زمین خشک بود اما یکدفعه رچدخانه شد

 • خواب ديدم افتادم تو يه رودخونه خروشان با اب گل الود بعد اب داره منو ميبره ممنون ميشم اگه تعبيرشو بهم بگيد

 • خواب دیدم رود خانه اب گل الود بعد ماهیها گندیدن ولی یک بار بارون امد همه چیز سرسبز شدش ماهی رنگی خلاصه

  • سلام خسته نباشید اگه کسی خواب ببینه که دوتا فرزندش داخل یک رودخانه پرآب گل الود افتاده و هیچکس نمیتونه کمکشون کنه تعبیرش چیه

 • مادرم خواب دیدن که من رودخانه ای که سنگ داره پاموروسنگاگذاشتم عبورکردم ویک راه راحت تری هم بوده یک بچه هم بغلم بوده بچه نمیدونسته کی بوده میگه میندازیش توآب مراقب باش،بیاازاین راه برو بهتره ولی من ازراه رودخانه که سنگ داشته رفتم.

 • سلام. من خواب دیدم نامزدم داخل قایقه داره پارو می زنه .و من دارم واسش دست تکان می دم .و یک دفه رفت داخل یک گودال ک ندیدمش دیگه. انگار رفت به سمت پایین.شدت آب زیاد بود.

 • سلام ،وقتتون بخیر .خواب دیدم ی خونه بزرگ کنار رود یا روی رودخونه دارم و وقتی نیخواستم از رودخونه رد بشم وسط رودخونه ایستاده بودم و نگاه کردم به رود خونه دیدم انتهاش مشخص نیست و کمی از اب زلال وصاف خوردم وبصورتم زدم و با راه رفتن از رودخونه خارج میشدم، این خواب تعبیری داره

 • سلام،وقتتون بخیر. خواب دیدم ی خونه بزرگ کنار یا
  روی رودخونه دارم ،وقتی میخواستم ازرودخونه رد بشم وسط رودخونه ایستادم و به رود نگاه کردم و انتهای رود مشخص نبود کجاست ،اب رود زلال وصاف بودکمی از اب خوردم و بصورتم زدم و داشتم از رودخونه رد میشدم ،این خواب تعبیری داره?

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.