همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه روی بدن , تعبیر خواب مورچه سیاه

همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

منوچهر مطیعی تعبیر خواب مورچه تهرانی گوید: مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. تعبیر خواب مورچه روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند تعبیر خواب مورچه و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

لوک اویتنهاو می گوید تعبیر خواب مورچه:

مورچه : کار سود آور

همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

خراب کردن تعبیر خواب مورچه لانه مورچه : نابود کردن خوشبختی بدست خود

مورچه ای شما را گاز بگیرد : ناراحتی

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه روی بدن , تعبیر خواب مورچه سیاه

دیدن مورچه در خواب ، نشانة آن است که باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد .تعبیر خواب مورچه مثل هجوم اضطرابهای کوچک و ناخوشنودی دربارة زندگی .

همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند. روي هم رفته ديدن آن ها هم در خواب خوب نبست تعبیر خواب مورچه و زيان است و آسيب و گزند و شايد آفت و بلا و مصيبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

دیدن مورچهها در خواب، بر عدهای از افراد ضعیف دلالت دارد. تعبیر خواب مورچه اگر بیماری در خواب ببیند که مورچهها وارد بدن او میشوند، از دنیا میرود. دیدن مورچه در خواب، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود. اگر کسی ببیند که مورچه وارد خانه او میشود، به خیر و برکت خانه او افزوده میشود.

همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

آنلی بیتون م‏یگوید :

دیدن مورچه در خواب ، نشانة آن است كه باید در طی روز بعد ، به انتظار آزار و اذیتهای جزئی باشد . تعبیر خواب مورچه مثل هجوم اضطرابهای كوچك و ناخوشنودی دربارة زندگی .

همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

تعبیر خواب مورچه , تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ , تعبیر خواب مورچه روی بدن , تعبیر خواب مورچه سیاه

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

مورچه ها تعبیر خواب مورچه در حال كار : فعالیت شدید در كار

همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

مورچه ها در خانة شما هستند : بیماری در خانواده

مورچه ها از درخت بالا می روند : بی آبروئی تعبیر خواب مورچه در آینده

همه چیز درباره تعبیر خواب مورچه زرد و سیاه

مورچه ها روی خوراكی : خوشبختی

تعبیر خواب مورچه

One comment

  1. اگه کسی تو یک اتاقی باش و تو سقفش خونه مورچه باش و مورچه های زیادی ازش بیرون بیا و تو کل اون مکان باشند ولی به ما کاری نداشته باشند تعبیر چی. مورچه ها سیاه بودند بدون بال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.