تعبیر خواب زلزله در خانه

درباره تعبیر خواب زلزله چقدر می دانید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب زلزله اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. تعبیر خواب زلزله  اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد

درباره تعبیر خواب زلزله چقدر می دانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله در خانه , تعبیر خواب زلزله ابن سیرین , زلزله در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زلزله چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب زلزله  زلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. به همه حال زمين لرزه در خواب، تعبیر خواب زلزله  عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

درباره تعبیر خواب زلزله چقدر می دانید

زلزله و سیل و یا زلزله و طوفان : تعبیر خواب زلزله  مریضی سخت یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان . کمک به دیگران و رعایت اصول عقلانی می تواند حلال این مسئله باشد .

درباره تعبیر خواب زلزله چقدر می دانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله در خانه , تعبیر خواب زلزله ابن سیرین , زلزله در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زلزله چقدر می دانید

زلزله در مسجد : تعبیر خواب زلزله  تنها راه نجات شما تلاش و استفاده از علم است و مشکلات شما منطقی حل خواهد شد . امید به خدا و کمک خواستن از او می تواند شما را نجات دهد .

درباره تعبیر خواب زلزله چقدر می دانید

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله در خانه , تعبیر خواب زلزله ابن سیرین , زلزله در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب زلزله چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب زلزله  اگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بماند، دليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل تعبیر خواب زلزله آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد.

تعبیر خواب زلزله

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.