تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله و آوار , تعبیر خواب زلزله شدید , تعبیر خواب زلزله و طوفان

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید زلزلهتشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود. معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رزلزلهسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد. چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و زلزلهفقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

که سبب نگرانی و تشویش می شود. برعکس اگر دیدید که همهزلزله جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید. اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله و آوار , تعبیر خواب زلزله شدید , تعبیر خواب زلزله و طوفان

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردزلزلهم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود. به همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبتزلزله و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بزلزلهماند، دليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: زلزلهزلزله و حنف و زمين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. به همه حال زمين لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.

تعبیر خواب زلزله , تعبیر خواب زلزله و آوار , تعبیر خواب زلزله شدید , تعبیر خواب زلزله و طوفان

لوک اويتنهاو مي گويد :

زلزله : تغييزلزلهرات ، بي ثباتي

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن زلزله خوف از سلطان بود

تعبیر خواب آمدن زلزله و خراب شدن خانه و شهر

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: زلزله و حنف و زمزلزلهين فرو شدن، اين جمله در خواب محنت و بلائي عظيم بود از قبل پادشاه يا قحط و بيماري بود. به همه حازلزلهل زمين لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن ديار.  

تعبیر خواب زلزله

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.