تعبیر خواب بچه شیر جنگل - جسارت

تعبیر خواب بچه شیر جنگل

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب شیرجنگل اگر درخواب بيند كه او را پادشاه شيري داد، دليل است تعبیر خواب شیرجنگلوي را بر ولايتي حاكم گرداند. اگر بيند كه بر پشت شير نشست، دليل است منزلتي تمام حاصل كند.

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب , تعبیر خواب بچه شیر جنگل

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیرجنگلاگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشانتعبیر خواب شیرجنگل آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد تعبیر خواب شیرجنگلو به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند.

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب , تعبیر خواب بچه شیر جنگل

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب شیرجنگلشير – حيوان – در خواب هم خطرناک و دشمني است بي حساب و بي رحم. اگر از کسي مرعوب و از گزند و آسيب او بيمناک باشيم آن شخص در خواب ما به شکل شير ظاهر مي شود. چنان چه تعبیر خواب شیرجنگلدر خواب شيري ديديم که به ما حمله کرد مورد هجوم حادثه يا شخصي قرار مي گيريم. اگر از او بگريزيم در تعبیر خواب شیرجنگلواقع از خطر مي گريزيم اگر بر شير چيره شويمتعبیر خواب شیرجنگل و آن حيوان را بکشيم يا منهدم کنيم بر دشمن چيره مي شويم و از مخاطره مي رهيم.

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب شیر , شیر در خواب دیدن , تعبیر دیدن شیر در خواب , تعبیر خواب بچه شیر جنگل

درباره تعبیر خواب شیرجنگل از معبران بزرگ بخوانید

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب شیرجنگل دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیندتعبیر خواب شیرجنگل كه شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود. اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بودتعبیر خواب شیرجنگل، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب شیرجنگل

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.