تعبیر خواب شیر جنگل در خانه

درباره تعبیر خواب شیر جنگل بدانید

تعبیر خواب شیر جنگلشیر – حیوان – در خواب هم خطرناک و دشمنی است بی حساب و بی رحم. اگر از کسی مرعوب و از گزند و آسیب او بیمناک باشیم آن شخص در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود. چنان چه در خواب شیری دیدیم که به ما حمله کردتعبیر خواب شیر جنگل مورد هجوم حادثه یا شخصی قرار می گیریم. اگر از او بگریزیم در واقع از خطر می گریزیم اگر بر شیر چیره شویم و آن حیوان را بکشیم یا منهدم کنیم بر دشمن چیره می شویم و از مخاطره می رهیم

درباره تعبیر خواب شیر جنگل بدانید

تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگل , شیر در خواب دیدن , تعبیر خواب شیر جنگلی

درباره تعبیر خواب شیر جنگل بدانید

تعبیر خواب شیر جنگلاگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند.تعبیر خواب شیر جنگل اگر در خواب بیند که از شیر می گریخت و شیر او را طلب نکرد

درباره تعبیر خواب شیر جنگل بدانید

تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگل , شیر در خواب دیدن , تعبیر خواب شیر جنگلی

درباره تعبیر خواب شیر جنگل بدانید

تعبیر خواب شیر جنگلاگر درخواب بیند که او را پادشاه شیری داد، دلیل است وی را بر ولایتی حاکم گرداند.تعبیر خواب شیر جنگل اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتی تمام حاصل کند.

درباره تعبیر خواب شیر جنگل بدانید

تعبیر خواب شیر جنگل در خانه , تعبیر خواب شیر جنگل , شیر در خواب دیدن , تعبیر خواب شیر جنگلی

درباره تعبیر خواب شیر جنگل بدانید

تعبیر خواب شیر جنگل دیدن شیر نر درخواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه اگر بیند كه شیر ماده را می دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد. اگر این خواب را زنی بیند، دایه پسر پادشاه شود.تعبیر خواب شیر جنگل اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

تعبیر خواب شیر جنگلدیدن شیر از پادشاه نیکوئی بیند وحرمت بزرگ بدست آورد

تعبیر خواب شیر جنگل

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.