تعبیر خواب عسل با موم

درباره تعبیر خواب عسل را بدانید منوچهر مطیعی تهرانی گوید :تعبیر خواب عسل موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های ما خوب است و پول و مال …

تعبیر خواب گرگ قهوه ای

درباره تعبیر خواب گرگ از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب گرگاگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت وتعبیر …

تعبیر خواب طاووس قرمز

آیا درباره تعبیر خواب طاووس می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب طاووسطاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست تعبیر خواب طاووسدر رویاهای …

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری مادر , تعبیر خواب بیماری سرطان , تعبیر خواب بیماری دیگران

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

تعبیر خواب بیماری محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به تعبیر خواب بیماریفساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، دليل بر فسق و فجورتعبیر خواب بیماری كند و غم و اندوه  از قِبَل سلطان يا از قِبَل عيال بدو رسد. جابر مغربي گويد: بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كسي بيند كه بيمار است و از علت خويش مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود. اگر از بيمار قانتعبیر خواب بیماریع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است. اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.  

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خود را در یکتعبیر خواب بیماری مریضخانه می بینید : بدشانسی در آینده

دیگران در مریضخانه هستند : یک کارخوشایندو خبرهای خوش

دشمنان در مریضخانه هستند : بدبختی

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

بچه ها در مریضخانه هتعبیر خواب بیماریستند : کمبود مالی

حال شما کاملاً خوب شده و مریضخانه را ترک میکنید : بر مشکلات پیروز می شوید .

یک راهبه در مریضخانه به شما کمک می کند : خداوند به شما کمک خواهد کرد .

شما در یک مریضخانه بستری هستید براتعبیر خواب بیماریی درمان روانی : اخلاق تند و پرهیجان خود را بیشتر کنترل کنید .

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری مادر , تعبیر خواب بیماری سرطان , تعبیر خواب بیماری دیگران

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بتعبیر خواب بیمارییماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است تعبیر خواب بیماریو در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد.

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

اگر ببیند بیمار است و دتعبیر خواب بیماریر خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج تعبیر خواب بیماریمی بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

لوک اویتنهاو می گوید :

بیماری : کسب ثرتعبیر خواب بیماریوت از راههای کثیف

پشت سر گذاشتن بیماری : سلامتی کامل

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

آنلتعبیر خواب بیماریی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست .

۲ـ اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتتعبیر خواب بیماریی خود باشید .

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

۳ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده استعبیر خواب بیماریت ، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت .

۴- اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است که وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شمتعبیر خواب بیماریا را تحلیل می برد .

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری مادر , تعبیر خواب بیماری سرطان , تعبیر خواب بیماری دیگران

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

درکتعبیر خواب بیماریتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بیمار هستید : ناکامیتعبیر خواب بیماری در عشق

بچه ها بیمار هستعبیر خواب بیماریتند : خوشبختی و تسلی خاطر

بستگان بیمار هستند : بدبختی

دشمنان بیمار هستند : یک وسوسه بزرگ که برای شتعبیر خواب بیماریما ابداً خوشایند نخواهد بود.

از بیماران عیادت متعبیر خواب بیماریی کنید : هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید .

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

یک زن خواب ببیند که نزد یک بیتعبیر خواب بیماریمار است : او ناامید است .

نامزد یا دوستعبیر خواب بیماریتتان بیمار است : ازیک خوشی صرفنظر می کنید .

اشخاص دیگر بیمار هستند : یکنفر که شما او را

می شناسید به زتعبیر خواب بیماریندان می رود.

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

تعدادی بیمتعبیر خواب بیماریار در بیمارستان : شادی و منفعت مالی

شما بیماری مغز دارید : شانس زیاد شتعبیر خواب بیماریما را لوس میکند.

بیماری معده دارید : ولخرجی نکنید

شما یک بیماریتعبیر خواب بیماری غیرقابل تشخیص دارید : فراوانی مادیات

تعبیر خواب بیماری

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.