تعبیر خواب پول یا اسکناس

درباره تعبیر خواب پول اطلاعاتی دارید  تعبیر خواب پولپول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن  تعبیر خواب پولپول زیاد هم …

تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ

تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ تعبیر خواب دیدن خودکشی کردن در خواب و زدن رگ تعبیر خواب خودکشی در اولین‌ نگاه‌ به‌ این‌ خواب‌، به‌ نظر می‌رسد …

تعبير خواب ظرف شستن

درباره تعبیر خواب ظرف بدانید تعبیر خواب ظرفاگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است که سعادتمند خواهید شد . تعبیر خواب ظرفاما اگر به علتی ظرفها …

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری مادر , تعبیر خواب بیماری سرطان , تعبیر خواب بیماری دیگران

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

تعبیر خواب بیماری محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه بيمار است، دليل كه دين او به تعبیر خواب بیماریفساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضي گويند كه در آن سال بميرد. اگر بينداز بيماري تندرست شده است و در خانه خويش نبود و با كس سخن نمي گفت، دليل كه بيماري بر وي دراز شود و برخطر بوده باشد كه بميرد، امااگر بيند كه با مردمان مجالست مي كرد و سخن مي گفت، دليل كه زود از بيماري شفا ياد.

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه زود بميرد. و معبران گفته اند كه بيماري در خواب، دليل بر فسق و فجورتعبیر خواب بیماری كند و غم و اندوه  از قِبَل سلطان يا از قِبَل عيال بدو رسد. جابر مغربي گويد: بيماري هاي گوناگون در خواب، دليل است بر خوار شدن فريضت ها و سنتها. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كسي بيند كه بيمار است و از علت خويش مي ناليد، دليل كه از غم ايمن شود. اگر از بيمار قانتعبیر خواب بیماریع و راضي و شاكر بود، تاويلش به نيكي و صحت است. اگر بيند بيمار و برهنه است، دليل كه اجلش نزديك آمده باشد.  

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خود را در یکتعبیر خواب بیماری مریضخانه می بینید : بدشانسی در آینده

دیگران در مریضخانه هستند : یک کارخوشایندو خبرهای خوش

دشمنان در مریضخانه هستند : بدبختی

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

بچه ها در مریضخانه هتعبیر خواب بیماریستند : کمبود مالی

حال شما کاملاً خوب شده و مریضخانه را ترک میکنید : بر مشکلات پیروز می شوید .

یک راهبه در مریضخانه به شما کمک می کند : خداوند به شما کمک خواهد کرد .

شما در یک مریضخانه بستری هستید براتعبیر خواب بیماریی درمان روانی : اخلاق تند و پرهیجان خود را بیشتر کنترل کنید .

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری مادر , تعبیر خواب بیماری سرطان , تعبیر خواب بیماری دیگران

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بتعبیر خواب بیمارییماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ . اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می برد خواب او می گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می گوید و خیانت می کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است تعبیر خواب بیماریو در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی زند بیمار می شود و بیماری او طولانی می گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می شود و زود شفا میابد.

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

اگر ببیند بیمار است و دتعبیر خواب بیماریر خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده اش رنج تعبیر خواب بیماریمی بیند. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل شده که اگر کسی ببیند در خواب بیمار است و می نالد از غم فراغت میابد و اگر از بیماری خودش راضی و خشنود بود خواب او نیکو است و اگر ببیند که بیمار و برهنه است می میرد.

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

لوک اویتنهاو می گوید :

بیماری : کسب ثرتعبیر خواب بیماریوت از راههای کثیف

پشت سر گذاشتن بیماری : سلامتی کامل

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

آنلتعبیر خواب بیماریی بیتون مى‏گوید:

۱ـ دیدن افراد بیمار در خواب ، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست .

۲ـ اگر خواب ببینید بیمار شده اید ، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتتعبیر خواب بیماریی خود باشید .

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

۳ـ اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده استعبیر خواب بیماریت ، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت .

۴- اگر خواب ببینید به بیماری واگیردار مبتلا شده اید ، علامت آن است که وظایف ناخوشایند ، قوای روحی شمتعبیر خواب بیماریا را تحلیل می برد .

تعبیر خواب بیماری , تعبیر خواب بیماری مادر , تعبیر خواب بیماری سرطان , تعبیر خواب بیماری دیگران

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

درکتعبیر خواب بیماریتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما بیمار هستید : ناکامیتعبیر خواب بیماری در عشق

بچه ها بیمار هستعبیر خواب بیماریتند : خوشبختی و تسلی خاطر

بستگان بیمار هستند : بدبختی

دشمنان بیمار هستند : یک وسوسه بزرگ که برای شتعبیر خواب بیماریما ابداً خوشایند نخواهد بود.

از بیماران عیادت متعبیر خواب بیماریی کنید : هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید .

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

یک زن خواب ببیند که نزد یک بیتعبیر خواب بیماریمار است : او ناامید است .

نامزد یا دوستعبیر خواب بیماریتتان بیمار است : ازیک خوشی صرفنظر می کنید .

اشخاص دیگر بیمار هستند : یکنفر که شما او را

می شناسید به زتعبیر خواب بیماریندان می رود.

تعبیر خواب دیدن بیماری لاعلاج و طولانی

تعدادی بیمتعبیر خواب بیماریار در بیمارستان : شادی و منفعت مالی

شما بیماری مغز دارید : شانس زیاد شتعبیر خواب بیماریما را لوس میکند.

بیماری معده دارید : ولخرجی نکنید

شما یک بیماریتعبیر خواب بیماری غیرقابل تشخیص دارید : فراوانی مادیات

تعبیر خواب بیماری

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.