تعبیر خواب آب شدن برف

درباره تعبیر خواب برف از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

محمد بن سيرين گويد:تعبیر خواب برف برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي ديده بود. اگر در زمستان برف بيند، تعبیر خواب برفيا به جايگاهي كه پيوسته در انجا برف است،تعبیر خواب برف دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.

درباره تعبیر خواب برف از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف باریدن , تعبیرخواب برف آب شدن

درباره تعبیر خواب برف از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب برفاگر در خواب ببينيد جايي برف مي بارد که آنجا را نمي شناسيد ابن سيرين نوشته براي صاحب آن جا و مکان غمي مي رسدتعبیر خواب برف ولي اين خواب گوياي بيم از غم و اندوهي است که نمي دانيد عامل آن چيستتعبیر خواب برف. اما هست و در روزهاي آينده نيز با شما همراه خواهد بود.

درباره تعبیر خواب برف از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف باریدن , تعبیرخواب برف آب شدن

درباره تعبیر خواب برف از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:تعبیر خواب برف برف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم مي شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش مي گذرانند. تعبیر خواب برفدر اين حالت انسان غمگين مي شود

درباره تعبیر خواب برف از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف باریدن , تعبیرخواب برف آب شدن

درباره تعبیر خواب برف از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب برف اين خواب به بيننده مي گويد که سودي از جايي نصيب او مي شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان ديديد که برف پارو مي کند و برف را دور مي ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود مي زدايد. بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگي است.تعبیر خواب برف از کرماني نقل است که برف در سردسير خير تعبیر خواب برفو برکت است و در گرمسير غم و اندوه.

تعبیر خواب برف

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.