تعبیر خواب ماهی مرده

درباره تعبیر خواب ماهی از معبران بزرگ بخوانید

حضرت دانيال گويد:
تعبیر خواب ماهیديدن ماهي در خواب در درياي گرمسير، دليل بلا و سختي بود و در درياي سردسير تاويلش نيكو بود.تعبیر خواب ماهی اگر ديد ماهي بسيار داشت تازه و بزرگ دليل غنيمت است و اما ماهي كوچك غم است. تعبیر خواب ماهیاگر بيند از شكم ماهي مرواريد يافت، دليل كه پسري آورد.

درباره تعبیر خواب ماهی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ماهی , تعبیرخواب ماهی مرده , ماهی در خواب دیدن , تعبیر خواب ماهی قزل آلا

درباره تعبیر خواب ماهی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ماهی قرمز ، ماهی گلی ( ماهی قرمز عید و هفت سین ) :

تعبیر خواب ماهیدیدن ماهی قرمز و ماهی زیبا و تزیئنی و و زینتی و فیل ماهی در خواب نشان شادمانی و نشاط است تعبیر خواب ماهیاگر حوض پر از ماهی قرمزیا چشمه ماهی بینید نشان ازتعبیر خواب ماهی اتفاق بسیار خوب و شادی مانند ازدواج یا بدنیا آمدن فرزندی در خانواده می باشد

درباره تعبیر خواب ماهی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ماهی , تعبیرخواب ماهی مرده , ماهی در خواب دیدن , تعبیر خواب ماهی قزل آلا

درباره تعبیر خواب ماهی از معبران بزرگ بخوانید

جابرمغربي گويد:
تعبیر خواب ماهیديدن ماهي تازه دليل غنيمت است، زيرا كه بر خوان عيسي (ع) كه از بهشت آورده بودند ماهي بود.تعبیر خواب ماهی اگر بيند از دهان او ماهي تعبیر خواب ماهیبيرون آمد، دليل كه دروغ بسيار گويد. اگر ديد از قضيب او ماهي بيرون آمد، دليل كه او را دختري آيد.

درباره تعبیر خواب ماهی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ماهی , تعبیرخواب ماهی مرده , ماهی در خواب دیدن , تعبیر خواب ماهی قزل آلا

درباره تعبیر خواب ماهی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب ماهی ديدن ماهي در خواب نيکو است بخصوص اگر آبي که ماهي در آن شنا مي کند صاف و روشن باشد.تعبیر خواب ماهی اگر در خواب ببينيد جائي در کنار آبگير يا حوض و يا دريا و استخر ايستاده ايد و تعبیر خواب ماهیدرون آب ماهيان فراوان مي بينيد که شنا مي کنند بسيار خوب است

تعبیر خواب ماهی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.