تعبیر خواب صورت زیبا

درباره تعبیر خواب صورت بدانید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب صورتاگر درخواب صورت خود را واژگون بیند، دلیل که همه مردم روی از او بگردانند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب صورتدیدن صورت گردیدن، دلیل بر کسی است که از حق تعالی روی بازگرداند و دروغ گوید.

درباره تعبیر خواب صورت بدانید

‫تعبیر خواب صورت ‫, تعبیر خواب صورت زیبا , ‫تعبیر خواب صورت زشت , صورت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب صورت بدانید

تعبیر خواب صورتروزى مهدى عباسى، در خواب دید، صورتش سیاه شده است. همینکه از خواب بیدار شد خیلى مضطرب و آشفته حال گردید. و تمام مُعبرّین را جمع کرد و خواب ش را براى آنها نقل نموده و از تعبیر ش سؤال کرد. همگى از تعبیر آن عاجز شدندتعبیر خواب صورت و گفتند: این خواب را فقط ابراهیم کرمانى استادِ معبّرین عصر، مى تواند تعبیر کند. خلیفه او را براى تعبیر ، دعوت کرد.

درباره تعبیر خواب صورت بدانید

‫تعبیر خواب صورت ‫, تعبیر خواب صورت زیبا , ‫تعبیر خواب صورت زشت , صورت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب صورت بدانید

تعبیر خواب صورتاگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و پیر شده اید عزت و جاه شما بالا می رود و نزد مردم محترم تر از آن چه هستید می شوید زیرا چروک و چین بر چهره نشانی فزونی شان و مرتبه بیننده خواب است. تعبیر خواب صورتاگر کسی که جوان است و بر چهره اش هیچ اثری از پیری نیست ببیند صورتش چروک پیدا کرده تعبیر همان است که گفته شد

درباره تعبیر خواب صورت بدانید

‫تعبیر خواب صورت ‫, تعبیر خواب صورت زیبا , ‫تعبیر خواب صورت زشت , صورت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب صورت بدانید

تعبیر خواب صورت اگر کسی روی خود را خوب و با جمالتر از آن بیند که در بیداری بود، دلیل که شرف و منزلتش بیشتر شود. اگر بیند رویش زشت و ناخوش گردید، تعبیر خواب صورتدلیل کند که قدر و منزلتش کمتر بود و به چشم حقارت بر وی نگرند.

تعبیر خواب صورت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.