تعبیر خواب قصد سفر به مشهد

آیا درباره تعبیر خواب سفر اطلاعاتی دارید ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب سفر اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد وتعبیر …

تعبیر خواب اسباب بازی فروشی

در مورد تعبیر خواب اسباب بازی چقدر می دانید تعبیر خواب اسباب بازی هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب به شکل اسباب بازی اعم از عروسک یا چیزهای تعبیر …

مضرات لوبیا چیتی

در مورد لوبیا چیتی چقدر اطلاعات دارید یک فنجان لوبیا چیتی یا 193 گرم از آن 670 کالری دارد که از این میزان، 21 کالری آن به چربی، 483 کالری از آن …

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

تعبیر خواب صورت , تعبیر خواب صورت زخمی , تعبیر خواب صورت سوخته , تعبیر خواب صورت زیبا

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

محمد بن سیرین گوید:

تعبیر خواب صورت اگر کسی روی خود را خوب و با جمالتر از آن بیند که در بیداری بود، دلیل که شرف و منزلتشتعبیر خواب صورت بیشتر شود. اگر بیند رویش زشت و ناخوش گردید، دلیل کند که قدر و منزلتش کمتر بود و به چشم حقارت بر وی نگرند.

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

ابراهیم کرمانی گوید:

اگر بیند رویش سرخ و پاکیزه بود، دلیل که روشناس شود.تعبیر خواب صورت اگر بیند گونه رویش سفید شد، دلیل است بر نیکوئی و دین و دیانت او. اگر بیند گونه رویش زرد شد، دلیل که بیمار شود. اگر بیند گونه رویش سیاه شد، دلیل که در مردمان رسوتعبیر خواب صورتا شود.

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

اگر بیند با وجود روتعبیر خواب صورتسیاهی جامه سفید پوشیده بود، دلیل که او را دختری آید. اگر بیند با سیاهی روی او گردآلود بود، دلیل که نشان مرگ بود. اگر بیند رویش خون آلود شد یا زردآب از رویش بیرون آمد یا جراحت بیند، زیان مال است. اگر بیند رویش به قفا گشته بتعبیر خواب صورتود. دلیل که مردمان روی از او بگردانند و به جفای او مشغول شوند. اگر بیند روی او کج شده بود، دلیل بر فساد و تباهی دین او کند. اگر بیند بر روی خویش موی بسیار داشت، دلیل که وام دار شود.

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

جابر مغربی گوید:

اگر کسی روی خویش را نیکو بیند، در آب یا در آئینه، یا کسی به وی تعبیر خواب صورتگوید روی تو نیکو است، دلیل که کار او نیکو شود. اگر روی خویش را زشت بیند، دلیل که کار او بد شود. اگر روی خود را سرخ بیند، دلیل که او را با کسی مناظره افتد و از آن کس خشم فرو خورتعبیر خواب صورتد. اگر روی خود را زرد بیند بیمار شود.

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

اگر به خواب روی روشنتعبیر خواب صورت و صاف بیند به طاعت ها توفیق یابد و کار خیر کند. اگر روی را سیاه بیند دلیل که غم و اندوه بدو رسد و درمخاطره کفر افتد. اگر روی خود را شکسته بیند، دلیل بر مصیبتی بود. اگر بر خویش جراحتی بیند، دلیل که در کار و کدتعبیر خواب صورتخدائی او خلل افتد از جهت زنان.

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

تعبیر خواب صورت , تعبیر خواب صورت زخمی , تعبیر خواب صورت سوخته , تعبیر خواب صورت زیبا

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

اسماعیل بن اشعث گوید:

اگر کسی بیند خویشتن را تعبیر خواب صورتدو روی است، دلیل که منافقی کند. اگر دو روی خویش را خوب و پاکیزه بیند، دلیل که توسط نماید میان مردمان. اگر یک روی خود را خندان بیند و یکی گریان، دلیل که وی راتعبیر خواب صورت دو زن بود و سازگاری نکنند با یکدیگر.

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

(قبل از استفاده از هرتعبیر خواب صورت چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).●  قرمز: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهره‌ات قرمز شده است تعبیرش این است که با کسی مناظره و بحث و جدل خواهی کرد، ولی خشم خودت را فرو می‌خوری [ولی برای مشاهدۀ تعبیر چهرۀ سرخ به قسمت چهره خوب مراجعه شود]. ● زرد: امام صادق (ع) تعبیر خواب صورتمی‌فرمایند: تعبیر رنگ مرد زرد،

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

کسی که است کهتعبیر خواب صورت به او بهتان می‌زنند، ولی خیرات و نیکی‌های زیادی انجام می‌دهد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی چهره‌ات زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی گونۀ صورت تو زرد می‌باشد، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و تعبیر خواب صورتگرفتاری). ● سفید: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گونه صورت تو سفید می‌باشد، یـعـنـی دین و ایمان خوب و پاکی خواهی داشت، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَمَّا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِی رَحْمَةِ اللّهِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ _ و اما آن‌ها که

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

لوک اویتنهاو می گوید :

صورت

رنگ پرتعبیر خواب صورتیده : بیماری

ظریف : آرزوهایتان بر آورده خواهد شد

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

تعبیر خواب صورت , تعبیر خواب صورت زخمی , تعبیر خواب صورت سوخته , تعبیر خواب صورت زیبا

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

زشت : غم و غصه

پودر زده شده : برای خانمها نشانه ازتعبیر خواب صورت خوش یمنی دارد و برای آقایان نشانه شرمساری و تحقیر است

صورتی زیبا ، که درعکسش در آب افتاده باشد : زندگی طولانی با نشاط

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

شستن آن : پشیمانی از یک عملی که انجام داده اید

صورت پوشانده شده : خبرهای نا خوشایند

1ـ دیدن صورتی زیبا و معصوم در خواب ، نشانة آن است که با محافظه کاری دتعبیر خواب صورتر پی کسب لذت هستید .

تعبیر خواب دیدن صورت آشنایان و اطرافیان

2ـ دیدن صورتتعبیر خواب صورتی زشت و اخم آلود در خواب ، نشانة معاملات زیانبار و نامطلوب است .

تعبیر خواب صورت

آخرین بروز رسانی در : جمعه 23 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.