تعبير خواب دوش گرفتن

درباره تعبیر خواب حمام بدانید یوسف نبی علیه السلام گوید: تعبیر خواب حمام دیدن گرمابه رفتن رنجوریپدید آید دیدن گرمابه غم واندوح بود علامه مجلسی ( ره) گوید: تعبیر خواب حمام و …

مضرات ترب سفید

مضرات ترب سفید را می دانید ترب سفیدترب گیاهی است یک ساله که ارتفاع ساقه آن تا یک متر می رسد. ترب سفیدبرگهای آن پهن، ناصاف، کرک دارو با بریدگی های نامنظم …

تعبیر خواب پروانه بزرگ

درباره تعبیر خواب پروانه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب پروانهپروانه هم انسان سبک مغز و احمق و جلف است و هم هوس است و از نوع هوس های زودگذر تعبیر …

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

اس ام اس شب قدر , اس ام اس شب قدر جدید , اس ام اس شب قدر 92 , اس ام اس شب قدر 91

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

اس ام اس شب قدر شب قدر، فصل نزول انوار رحماني بر بوستان جانهاي روحاني است.

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

شب قدر، آبستن سپيده فلاح و رستگاري انسانهاي دل ساس ام اس شب قدرپرده به مهر مهربانترين مهربانان است.

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

شباس ام اس شب قدر قدر، شب حضور روح و ملايك در محضر امام زمان (عج) است.

********************

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

شب قدر، شبي است كه در عرصه آن انسان، ره صد ساله را يك شباس ام اس شب قدره طي مي كند.

********************

شب قدر، حاواس ام اس شب قدري نهر نوري است كه در زلال پر بركت آن جان مؤمنان از گناه تطهير مي شود.

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

********************

شب قدر، طلايه دار فلاح و رستگاري عارفان عاشق و عاشقان بيدل در بين شبهاي سال است.

********************

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

شب قدر، آواي ايمان را در گوش جاس ام اس شب قدران مؤمنان به غيب نجوا مي كند.

********************

شب قدر، شب شناخت قدر خويش است!

*******************

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

*

شب قدر شبي است که بايد شکواييه هجران را دراس ام اس شب قدرنورديد و به اميد وصل و ديدار، بيدار نشست و از جام طهور «سلام» تا مطلع «فجر» سرمست بود.

*****

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

***************

شب قدر، فصل نزول آيات رحماني بر بوستان جان‌هاس ام اس شب قدراي روحاني است.

********************

اس ام اس شب قدر
شب قدر، گاه رويش جوانه‌هاي الغوث الغوث بر عرصه لب‌هاي تائب است.

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

********************

شب قدر، بهترين منزلگاه نيايش‌گران سرسپرده به مهر حق است.

********************

شب قدر، وقت شنااس ام اس شب قدرخت قدر خويش است.

********************

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

شب قدر، بهترين گاه آرايش اس ام اس شب قدرصحيفه دل مؤمنان به زيور ذکر خداست.

********************

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و يک اتفاق ويژه مي افتد و آن اينکه امشب دست ملکوت به طرف زمين کشيده مي شود.

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

********************

کجاييد خاکيان سدره نشين و زمينيان آسماني که ملکوتيان امشب شيفته شمايند؟!

اس ام اس شب قدر , اس ام اس شب قدر جدید , اس ام اس شب قدر 92 , اس ام اس شب قدر 91

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

یا رب ز تو امروز عطا می طلبم هشیاری و بخشش خطااس ام اس شب قدر می طلبم مقبولی روزه و نماز و طاعات از درگه لطفت به دعا می طلبم

****************************

پیامک شب قدر – اس ام اس شبهای احیا

ز مردم دل بکن یاد خدا کن خدا را وقت تنهایی صدا کن در آن حالت که اشکت می چاس ام اس شب قدرکد گرم غنیمت دان و ما را هم دعا کن

****************************

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

شب قدر است و من قدری ندارم چه سازم توشه ی قبری ندارم . . .

****************************

خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.

****************************

امشب … از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمیاس ام اس شب قدرن می بارد … امشب چشمانم را با آب توبه می شویم و کلام قرآن در دهانم می ریزم تا خواب چشمانم را نیازآرد …

****************************

پیامک شب قدر – اساس ام اس شب قدر ام اس شبهای احیا

مبادا لیلة القدرت سر آید گنه بر ناله ام افزونتر آید مبادا ماه تو پایان پذیرد ولی این بنده ات سامان نگیرد

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

شب قدر، فصل نزول انوار رحمانی بر بواس ام اس شب قدرستان جانهای روحانی است.

****************************

شب قدر، آبستن سپیده فلاح و رستگاری انسانهای دل سپرده به مهر مهربانترین مهربانان است.

****************************

شب اس ام اس شب قدرقدر، شب حضور روح و ملایک در محضر امام زمان (عج) است

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

.

****************************

شب قدر، شبی است که در عرصه آن انسان، ره صد ساله را یک شاس ام اس شب قدربه طی می کند.

****************************

شب قدر، حاوی نهر نوراس ام اس شب قدری است که در زلال پر برکت آن جان مؤمنان از گناه تطهیر می شود.

****************************

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

شب قدر، طلایه دار فلاح و رستگاری عارفان عاشق و عاشقان بیدل اس ام اس شب قدردر بین شبهای سال است.

****************************

شب قدر، آوایاس ام اس شب قدر ایمان را در گوش جان مؤمنان به غیب نجوا می کند.

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

اس ام اس شب قدر , اس ام اس شب قدر جدید , اس ام اس شب قدر 92 , اس ام اس شب قدر 91

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

پیامک شب قدر –اس ام اس شب قدر اس ام اس شبهای احیا

شب قدر، گشاینده پنجره کشف و شهود بر منظر روح عارفان است.

****************************

شب قدر، لاله‌ای شکفته در کویر شاس ام اس شب قدرب‌های عادی سال است.

****************************

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

آی فقیران غنی، کجایید که شبهای قدر آمده است؟!

****************************

پیامکاس ام اس شب قدر شب قدر – اس ام اس شبهای احیا

تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی لیله القدر عزیزی است بیا دل بتکانیم سهم ما چیست از این روز همین خانه تکانی

**********اس ام اس شب قدر******************

تقدیری سراسر خیر، برکت، خرسندی، سلامت، خوشبختی، سعادت دنیا و آخرت، توشه شب قدرتان باد.

****************************

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

خبر آوردند که امشب از هزار شب بهتر است و یک اتفاق ویژاس ام اس شب قدره می افتد و آن اینکه امشب دست ملکوت به طرف زمین کشیده می شود.

****************************

پیامک شب قدر – اس ام اس شبهای احیا

کجایید خاکیان سدره نشین و زمینیان آسمانی که ملکوتیان امشب شیفته شمایند؟!

****************************

شب قدر، سرنوشت یکسال ما تعیین می شود. ایاس ام اس شب قدرن شبها را از دست ندهیم. برای تعجیل در فرج مولایمان دعا کنیم.

****************************

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

فرشته ها برای آزادی انسان ها از دستان شیطان و بخشش معاصی و بردن آنها به ملکوت ماس ام اس شب قدرسابقه داده و منتظر ندای بنده خدا هستند. (اللهم لبیک) مرا دعا کنید.

****************************

شب قدر است و ماس ام اس شب قدرن قدری ندارم چه سازم توشه قبری ندارم

پیامک شب قدر – اس ام اس شبهای احیا

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

****************************

مبادا لیله القدرت سرآید گنه بر ناله ام افزون تر آید مبادا ماه تو پایان پذیرد ولی این بنده ات سامان نگیرد

*******************اس ام اس شب قدر*********

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

خدایا قدر ما را به قدر مولاعلی(ع) نزدیک فرما.

****************************

الهی آن شب که همه قرآاس ام اس شب قدرن به سر می کنند ما را توفیق بده قرآن را به دل کنیم.

****************************

پیامک شب قدر – اس ام اس شبهای احیا

سری جدید مجموعه اس ام اس های شب قدر

امشب تمام آینه ها را صدا کنید گاه اجابت است رو به سوی خداکنید ای دوستان آبرودار در نزد حق درنیمهاس ام اس شب قدرشب قدرمرا هم دعا کنید

اس ام اس شب قدر

آخرین بروز رسانی در : جمعه 23 مهر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.