تعبیر خواب چیدن پسته از درخت

درباره تعبیر خواب پسته از معبران بزرگ بخوانید تعبیر خواب پستهپسته در خواب اشتغال ذهني و فکري است که گاه مي تواند سرگرم کننده يا اميد بخش هم باشد. تعبیر خواب پستهديدن …

تعبیر خواب خوردن غذای شور

در مورد تعبیر خواب غذا چقدر می دانید تعبیر خواب غذا به کار گرفتن زعفران و زرد چوبه اگر ندانيد و به شما نگويند و زردي آن را نبينيد مهم نيست و …

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم تعبیر خواب شتر حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن اشتر …

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب تخم مرغ  اگر بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بی آن که با کسی خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود. اگر بیند که زبانش در طول یا درعرض زیاد شد،تعبیر خواب تخم مرغ  دلیل که به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد.

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

تعبیر خواب زرده تخم مرغ, تعبیر خواب تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن , خواب تخم مرغ

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب تخم مرغ  اگر بیند که او را دو زبان است، دلیل است که حق تعالی او را علم و دانش روزی کند. اگر بیند که از دست خود زبان را ببرید تا سخن نگوید، دلیل که از باطل گوئی توبه کند و خاموشی اختیار کند. اگر بیند که بر سخنش خطائی زشت رفت، دلیل است سخنی گوید که رضای خدا باشد. اگر بیند کسی زبان دردهان او نهاد، دلیل که او را قوتی و حجتی بود از کسی در سخن.تعبیر خواب تخم مرغ  اگر بیند که زبان کسی می مکید، دلیل که از آنکس علم و دانش حاصل کند

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

تعبیر خواب زرده تخم مرغ, تعبیر خواب تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن , خواب تخم مرغ

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

تعبیر خواب تخم مرغ اگر بیند زبان او موی برآورده بود، دلیل كه از بان خویش، در رنج و بلا افتد. اگر بیند زبان او آماس كرده بود، دلیل است به سبب گفتارش اومال حاصل شود، بر قدر آماس زبان. اسماعیل بن اشعث گوید:تعبیر خواب تخم مرغ  اگر كسی بیند زبان او دراز شده بود، دلیل كه كسی او را غمز كند یا دشنام دهد. اگر كسی بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود، دلیل كه درمیان مردم منافقی كند.

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

تعبیر خواب زرده تخم مرغ, تعبیر خواب تخم مرغ , تخم مرغ در خواب دیدن , خواب تخم مرغ

درباره تعبیر خواب تخم مرغ بدانید

کرمانی می گوید :تعبیر خواب تخم مرغ  اگر کسی ببیند که تخم می کند با زنهای زیادی ازدواج می کند و به جماع بسیار حریص است . اگر ببیند مثل مرغ روی تخم خوابیده است با زنها اختلاط دارد و اگر ببیند از تخم  جوجه بیرون اوردتعبیر خواب تخم مرغ  از فرزندان ان زنها به او فایده می رسد و اگر ببیند به جای فرزند تخم زائید صاحب فرزندی می شود که کافر است . اگر ببیند تخم زیر مرغ گذاشت و جوجه بیرون اورد کار راکد او دوباره احیا می شود و به جریان می افتد و گروهی گفته اند اگر این خواب را معلمی که به تعبیر خواب تخم مرغ کودکان قران می اموزد

تعبیر خواب تخم مرغ

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 25 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.