تعبیر خواب چاه آب زلال - جسارت

تعبیر خواب چاه آب زلال

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب چاه چاه در اصل، تاويل زن است. اگر بيند كه در جايگاهي چاه مي كنند، دليل كه زن خواد.تعبیر خواب چاه اگر بيند كه كندن چاه كسي او را مدد مي كرد،دليل كه ميان او و آن زن كسي واسطه است و خواهد كه تعبیر خواب چاهبه مكر و حيله آن زن را به زني وي دهد، زيرا كه كندن چاه مكر و حيله است

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

تعبیر خواب چاه , تعبیر خواب چاه توالت , تعبیر خواب چاه فاضلاب , تعبیر خواب چاه آب زلال

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

تعبیر خواب چاهدليل كه زني درويش خواهد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند آب چاه خوردن بدطعم است، دليل كه مال زن به كراهت بستاندتعبیر خواب چاه. اگر بيند آب چاه گرم همي خورد، دليل كه به جهت مال زن جفا يابد و به قول بعضيتعبیر خواب چاه از معبران بيمار شود. اگر بيند كه آب چاه خنك و خوش بود، دليل كه از زن خير و منفعت بيند

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

تعبیر خواب چاه , تعبیر خواب چاه توالت , تعبیر خواب چاه فاضلاب , تعبیر خواب چاه آب زلال

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

ديدن چاه در خواب، بر شش وجه است.

تعبیر خواب چاهاول: زن، دوم: كنيزك، سوم: عالم، چهارم: توانگري، پنجم: مكرتعبیر خواب چاهششم: مكر و حيله و مرد چاه كن در خواب مكر و حيله است.

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

تعبیر خواب چاه , تعبیر خواب چاه توالت , تعبیر خواب چاه فاضلاب , تعبیر خواب چاه آب زلال

در مورد تعبیر خواب چاه چقدر می دانید

تعبیر خواب چاه اگر بيند آب چاه خوردن بدطعم است، دليل كه مال زن به كراهت بستاند. اگر بيند آب چاه گرم همي خورد، تعبیر خواب چاهدليل كه به جهت مال زن جفا يابد

تعبیر خواب چاه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.