تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدناما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت . 2ـ تعبیر خواب غرق شدن اگر خواب ببینید دیگران غرق میشوند ، و شما براینجات آنها میشتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک میکنی تعبیر خواب غرق شدند تا به مقام درخوریدست یابد . 3ـ اگر زنیخواب ببیند شوهرش در آبها غرق میشود ، تعبیر خواب غرق شدنعلامت آن است که از مرگ کس یعزادار خواهد شد .

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

نلي بيتون مى‏گويد:
تعبیر خواب غرق شدناگر خواب ببينيد غرق مي شويد ، علامت آن است كه زيان مالي خواهيد ديد . اما اگر در حين غرق شدن به گونه اي خود را نجات دهيد ، نشانة آن است كه از مقام كنوني خود به تعبیر خواب غرق شدنشهرت و ثروت دست خواهيد يافت .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران غرق مي شوند ، و شما براي تعبیر خواب غرق شدن نجات آنها مي شتابيد ، علامت آن است كه به دوست خود كمك مي كنيد تا به مقام درخوري دست يابد .
3ـ اگر زني خواب ببيند شوهرش در آبها غرق مي شود ، تعبیر خواب غرق شدنعلامت آن است كه از مرگ كسي عزادار خواهد شد

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب غرق شدناگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه او را هلاك كند. جابرمغربي گويد: اگر بيند آب او را فرو برد و باز تعبیر خواب غرق شدناو را بالا آورد. دليل كه كار دنيا كه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزيند.

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدنحضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
اول: مال بسيار.
دوم: بخت واقبال دركارها.
تعبیر خواب غرق شدن سوم: صحبت وهمنشيني با مردم بي مذهب.
چهارم: منفعت.

تعبیر خواب غرق شدن

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.