قاصدک

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدناما اگر در حین غرق شدن به گونه ایخود را نجات دهید ، نشانة آن است که از مقام کنونی خود به شهرت و ثروت دست خواهید یافت . 2ـ تعبیر خواب غرق شدن اگر خواب ببینید دیگران غرق میشوند ، و شما براینجات آنها میشتابید ، علامت آن است که به دوست خود کمک میکنی تعبیر خواب غرق شدند تا به مقام درخوریدست یابد . 3ـ اگر زنیخواب ببیند شوهرش در آبها غرق میشود ، تعبیر خواب غرق شدنعلامت آن است که از مرگ کس یعزادار خواهد شد .

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

نلي بيتون مى‏گويد:
تعبیر خواب غرق شدناگر خواب ببينيد غرق مي شويد ، علامت آن است كه زيان مالي خواهيد ديد . اما اگر در حين غرق شدن به گونه اي خود را نجات دهيد ، نشانة آن است كه از مقام كنوني خود به تعبیر خواب غرق شدنشهرت و ثروت دست خواهيد يافت .
2ـ اگر خواب ببينيد ديگران غرق مي شوند ، و شما براي تعبیر خواب غرق شدن نجات آنها مي شتابيد ، علامت آن است كه به دوست خود كمك مي كنيد تا به مقام درخوري دست يابد .
3ـ اگر زني خواب ببيند شوهرش در آبها غرق مي شود ، تعبیر خواب غرق شدنعلامت آن است كه از مرگ كسي عزادار خواهد شد

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب غرق شدناگر درخواب بيند در دريا غرق شد و بمرد، دليل كه پادشاه او را هلاك كند. جابرمغربي گويد: اگر بيند آب او را فرو برد و باز تعبیر خواب غرق شدناو را بالا آورد. دليل كه كار دنيا كه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزيند.

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدن , تعبیر خواب غرق شدن در آب زلال , تعبیر خواب غرق شدن در استخر , تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

در مورد تعبیر خواب غرق شدن چقدر می دانید

تعبیر خواب غرق شدنحضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.
اول: مال بسيار.
دوم: بخت واقبال دركارها.
تعبیر خواب غرق شدن سوم: صحبت وهمنشيني با مردم بي مذهب.
چهارم: منفعت.

تعبیر خواب غرق شدن

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.