تعبیر خواب سفر کربلا

درباره تعبیر خواب سفر از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب سفراگر كسي بيند كه سفر كرد و آنجا كه رفت بهتر از آنجا بود كه بود، تعبیر خواب سفر دليل است كه حالش نيكو گردد. اگر تعبیر خواب سفر كسي آنجا كه رفت بدتر از آنجا بود كه بود، تاويلش به خلاف اين بود.

درباره تعبیر خواب سفر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر مشهد , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفرکربلا

درباره تعبیر خواب سفر از معبران بزرگ بخوانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:   تعبیر خواب سفر سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود  تعبیر خواب سفر ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است   تعبیر خواب سفروضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نیست.

درباره تعبیر خواب سفر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر مشهد , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفرکربلا

درباره تعبیر خواب سفر از معبران بزرگ بخوانید

ابراهيم كرماني گويد:   تعبیر خواب سفراگر بيند كه سفر كرد و ندانست كه به كجا مي رود، دليل كند كه از زن جدا گردد   تعبیر خواب سفر و يااز سراي خود به سراي ديگر رود. اگر به وداع قومي مي رفت   تعبیر خواب سفر يا قومي به وداع او آمدند، دليل است حالش متغير شود و باز به صلاح آيد.

درباره تعبیر خواب سفر از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب سفر , تعبیرخواب سفر مشهد , دیدن سفر در خواب , تعبیرخواب سفرکربلا

درباره تعبیر خواب سفر از معبران بزرگ بخوانید

  تعبیر خواب سفر اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید   تعبیر خواب سفراگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید   تعبیر خواب سفر خوب است. کسی را به سفر فرستادن چنین است که از   تعبیر خواب سفردیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

تعبیر خواب سفر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.