مجموعه ای از تعبیر خواب های مختلف برای دیدن سفر کردن

مجموعه ای از تعبیر خواب های مختلف برای دیدن سفر کردن

تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب سفر با هواپیما , تعبیر خواب سفر به خارج از کشور , تعبیر خواب سفر رفتن

مجموعه ای از تعبیر خواب های مختلف برای دیدن سفر کردن

تعبیر خواب سفر سفر در خواب دگرگوني و تبديل است در بيداري. چنانچه درخواب ببينيد سفر مي کنيد دگرگوني و تغييري در زندگي شما پديد مي آيد. اگر به جائي سفر مي کنيد که بهتر است از آنجا که مي رويد وضع شما بهتر مي شود ولي اگر به جائي تعبیر خواب سفر که مي رويد از جائي که سفر را آغاز مي کنيد بدتر است وضع شما بد مي شود و تغييري که پديد مي آيد مطلوب و دلخواهتان نيست.

مجموعه ای از تعبیر خواب های مختلف برای دیدن سفر کردن

اگر در خواب ببينيد که ساک و کيف و بونه و بسته هاي زيادي داريد و به سفر مي رويد تغييراتي در زندگي شما پديد مي آيد که تکاليفتان تعبیر خواب سفر را زياد مي کند. وظايف دشواري را به عهده مي گيريد … ولي اگر در خواب ديديد که از سفر بازگشته و سوغاتي و کيف و جامه دان و بسته زياد همراه داريد خوب است و خبر مي دهد که به دنبال دگرگوني ها سودي عايد شما مي گردد

مجموعه ای از تعبیر خواب های مختلف برای دیدن سفر کردن

که به اندازه همان بسته هاست . تعبیر خواب سفر اگر ديديد به سفر مي رويد و گريه مي کنيد از ديدار کسي خوشحال مي شويد اگر در خواب ديديد به عزم سفر وداع و خداحافظي مي کنيد اما نمي دانيد به کجا مي رويد خوب نيست ولي اگر در عالم خواب آگاه باشيد و بدانيد که عازم کجا هستيد خوب است. تعبیر خواب سفر کسي را به سفر فرستادن چنين است که از ديدار کسي خوشحال مي شويد يا بشارتي به شما مي رسد.  

مجموعه ای از تعبیر خواب های مختلف برای دیدن سفر کردن

اگر کسی بیند که تعبیر خواب سفر سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب سفر با هواپیما , تعبیر خواب سفر به خارج از کشور , تعبیر خواب سفر رفتن

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد تعبیر خواب سفر و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند، دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

مجموعه ای از تعبیر خواب های مختلف برای دیدن سفر کردن

تعبیر خواب به روایت جابر مغربی
اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. تعبیر خواب سفر اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

مجموعه ای از تعبیر خواب های مختلف برای دیدن سفر کردن

لوک اويتنهاو مي گويد :
سفر
علمي : شادماني
سفري تعبیر خواب سفر که انجام شده است : دوستاني را خواهيد ديد که از مدتها پيش نديده ايد

مجموعه ای از تعبیر خواب های مختلف برای دیدن سفر کردن

با کالسکه : خوشبختي دائمي
با پاي پياده : امور بسيار مهمي در پيش رو داريد
سفر با همراه : غيبت کردن
سفر دريايي : شما سرزمينهاي دوري تعبیر خواب سفر را خواهيد ديد
سفر بر روي آب : زندگي متوسط

مجموعه ای از تعبیر خواب های مختلف برای دیدن سفر کردن

سفر تعبیر خواب سفر کردن با باربسيار زياد : غم و غصه و يا خرج بيهوده
مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهيد کرد

تعبیر خواب سفر , تعبیر خواب سفر با هواپیما , تعبیر خواب سفر به خارج از کشور , تعبیر خواب سفر رفتن

مجموعه ای از تعبیر خواب های مختلف برای دیدن سفر کردن

آنلي تعبیر خواب سفر بيتون مى‏گويد:
اگر خواب ببينيد به خارج مسافرت مي كنيد ، علامت آن است كه براي تغيير آب و هوا براي مدتي كوتاه ، به همراه عده اي ديگر تعبیر خواب سفر به كشوري ديگر سفر خواهيد كرد

تعبیر خواب سفر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.