تعبیر خواب خروس مشکی

آیا درباره تعبیر خواب خروس می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می …

نمک دریایی چیست

درباره نمک دریا و خواصش بدانید درواقع نمک دریا باعث می شود پوست سدی حفاظتی برای خود ایجاد کند. به این ترتیب ارتباط بین سلولی نیز افزایش پیدا کرده و آبرسانی به …

رژیم لاغری کانادایی

درباره رژیم لاغری کانادایی چقدر می دانید  رژیم لاغریروزی 6 نوبت و هربار 11 نفس عمیق که معادل 3 کیلومتر دویدن است .  رژیم لاغریپاها را به اندازه عرض شانه باز کنید …

درباره تعبیر خواب دریا اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب دریااگر بیند که آب دریا روشن و صاف است، دلیل که پادشاه عالم و فاضل استتعبیر خواب دریا. اگر تیره و صاف بود، دلیل که مفسد و ظالم است. اگر بیند که از آب دریا برخی بخورد، دلیل که به قدر آن چه خورده است عزت یابد. اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد،تعبیر خواب دریا دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید.

درباره تعبیر خواب دریا اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب دریای خروشان , تعبیر خواب دریا , تعبیر خواب موج دریا , دریا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب دریا اطلاعات بیشتری داشته باشید

جابر مغربي گويد:تعبیر خواب دریا اگر بيند كه در آب دريا همي رفت، دليل است توفيق طاعت يابد. اگر بيند كه آب دريا زياده شد، دليل كه لشگر پادشاه زياد شود. اگر بيند كه آب دريا كم شد، تعبیر خواب دریادليل كه لشگر پادشاه هلاك شود

درباره تعبیر خواب دریا اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب دریای خروشان , تعبیر خواب دریا , تعبیر خواب موج دریا , دریا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب دریا اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب دریااگر بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار.تعبیر خواب دریا اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت، دلیل است که به اندازه و قدر آن، روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ و گشاد شود. تعبیر خواب دریااگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

درباره تعبیر خواب دریا اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب دریای خروشان , تعبیر خواب دریا , تعبیر خواب موج دریا , دریا در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب دریا اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب دریا اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان.تعبیر خواب دریا چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد.تعبیر خواب دریا اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

تعبیر خواب دریا

آخرین بروز رسانی در : جمعه 29 بهمن 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.