تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه

تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه تعبیر خواب دیدن ضریح و زیارت ضریح ائمه تعبیر خواب ضریح به تازي جاي امن و ايمني است. اگر بيند كه در حرم كعبه …

فواید خیار

خواص خیار برای بدن را می شناسید فکرش را بکنید اگر خیار نبود سالاد شیرازی هم نبود و اگر سالاد شیرازی نبود لوبیا‌پلو و کلی از غذاهای خوشمزه دیگر هم صفایی نداشتند. خیار …

تعبیر خواب کشتن فیل

آیا درباره تعبیر خواب فیل می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب فیلمعبران مي گويند كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب روز، الا در فيل. …

آیا درباره تعبیر خواب نمازاطلاعاتی دارید

 تعبیر خواب نمازاگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد،  تعبیر خواب نمازچنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سویقبله کرد، تعبیر خواب نماز دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

آیا درباره تعبیر خواب نمازاطلاعاتی دارید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

آیا درباره تعبیر خواب نمازاطلاعاتی دارید

 تعبیر خواب نمازاگر بیند که نماز سوی قبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد. ابراهیم کرمانی گوید:  تعبیر خواب نمازاگر بیند قومی را امامت کرد، دلیل که سروری کند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد تعبیر خواب نماز یابی وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزی بود و نیابد

آیا درباره تعبیر خواب نمازاطلاعاتی دارید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

آیا درباره تعبیر خواب نمازاطلاعاتی دارید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است.

اول: ایمنی.

 تعبیر خواب نمازدوم: شادی.

آیا درباره تعبیر خواب نمازاطلاعاتی دارید

سوم: عز وجاه.

 تعبیر خواب نمازچهارم: مرتبت.

پنجم: رستگاری.

 تعبیر خواب نمازششم: یافتن مراد.

هفتم: نقصان.

آیا درباره تعبیر خواب نمازاطلاعاتی دارید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

آیا درباره تعبیر خواب نمازاطلاعاتی دارید

 تعبیر خواب نمازاگر بیند قومى را امامت کرد، دلیل که سرورى کند. اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز نگذارد یا بى‏وضو نماز کرد  تعبیر خواب نمازدلیل که طالب چیزى بود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدى به امامت نماز کرد،  تعبیر خواب نمازدلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. تعبیر خواب نماز اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیایى او برآید.

تعبیر خواب نماز

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 4 آذر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.