تعبیرخواب گرگ سیاه

درباره تعبیر خواب گرگ بدانید حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب گرگ دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم. درباره تعبیر خواب گرگ بدانید درباره تعبیر …

تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش

درباره تعبیر خواب کفش اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب کفشدیدن کفش در خواب تعابیر زیادی دارد . البته این تعابیر خیلی بستگی به رنگ کفش که سفید یا صورتی یا  مشکی …

تعبیر خواب دزدیده شدن مال

درباره تعبیر خواب دزد از معبران بزرگ بخوانید  تعبیر خواب دزد هيچ تعبيري ندارد بلکه برداشت ما از ديدن دزد اهميت دارد و تعابير مختلفي به وجود مي آورد. تعبیر خواب دزد در …

درباره تعبیر خواب مردن از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مردناگر خواب ببينيد يكي از اطرافيان شما مرده است ، نشانة مقابله با نااميدي و پريشاني و از هم پاشيدگي است تعبیر خواب مردن. اگر در خواب خبر مرگ يكي از دوستان يا اقوام خود را بشنويد ، تعبیر خواب مردننشانة آن است كه بزودي دربارة دوست يا نزديكان خبر بدي مي شنويد .

درباره تعبیر خواب مردن از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب مردن همسر , ‫تعبیر خواب مردن ‫, تعبیر خواب مردن برادر , مردن در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مردن از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت دانیال گوید :

تعبیر خواب مردناگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند وتعبیر خواب مردن با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را در تابوت نهادند تعبیر خواب مردنو مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بزرگی بود، دینش نقصان بود

درباره تعبیر خواب مردن از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب مردن همسر , ‫تعبیر خواب مردن ‫, تعبیر خواب مردن برادر , مردن در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مردن از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

آنلی بیتون مى‏ گوید :

1ـ اگر خواب ببینید یکی از اطرافیان شما مرده است ،تعبیر خواب مردن نشانه مقابله با ناامیدی و پریشانی و از هم پاشیدگی است .

2ـ اگر در خواب خبر مرگ یکی از دوستان یا اقوام خود را بشنوید ،تعبیر خواب مردن نشانه آن است که بزودی درباره دوست یا نزدیکان خبر بدی می شنوید .

درباره تعبیر خواب مردن از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

‫تعبیر خواب مردن همسر , ‫تعبیر خواب مردن ‫, تعبیر خواب مردن برادر , مردن در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مردن از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب مردن هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است.تعبیر خواب مردن اگر بیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو بود.تعبیر خواب مردن اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.

تعبیر خواب مردن

آخرین بروز رسانی در : جمعه 21 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.