تعبیر خواب قورباغه های زیاد

درباره تعبیر خواب قورباغه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید  تعبیر خواب قورباغه براي نمونه ابن سيرين نوشته: اگر کسي در خواب ببيند وزغ دارد با مردي زاهد هم صحبت مي شود. اگر …

تعبیر خواب موز امام صادق

درباره تعبیر خواب موز اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب موزخوردن موزاگر شیرین باشد دلیل بر منفعت . اگر بی وقت باشد تعبیر خواب موزدلیل بر بیماری درباره تعبیر خواب موز اطلاعات …

علائم مازوخیسم در زنان و مردان چیست

علائم مازوخیسم در زنان و مردان چیست علائم مازوخیسم در زنان و مردان چیست سادیسم و مازوخیسم، دو واژه‌ای که روان‌کاوی فرویدی بر سر زبان‌ها انداخت، حضور تأثیرگذار و سایه‌ی سنگین خود …

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب میمونتعبیر خواب میمون، دشمنی فریبنده و ملعون می‌باشد.تعبیر خواب میمون جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب میمون ماده، زن مفسد و جادوگر می‌باشد.

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب میمونبوزینه در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بودتعبیر خواب میمون و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل كه بر دشمن غالب شود و او را قهر كند. اگر دید با بوزینه نبرد می كرد و بر وی چیره شد، دلیل كه بیمار شود و از آن شفا نیابد،تعبیر خواب میمون یا عیبی بر تن او پدید آید كه از آن خلاصی نیابد.

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میموناگر دختری خواب میمون ببیند ، نشانة آن است که چون نامزدش به بی وفایی او تعبیر خواب میمونبدگمان است بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند .اگر دید بوزینه را بكشت، دلیل كه بیمار شود و زود شفا یابد. اگر دید كه بوزینه بر اسب تعبیر خواب میموننشسته بود، دلیل كه جهودی با زن او فساد كند. و بوزینه ماده زنی مفسده و جادوگر است. تعبیر خواب میموناگر دید كه بوزینه به خانه درآمد، دلیل كه او را جادو كنند

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ

درباره تعبیر خواب میمون از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب میمون بوزینه در خواب های ما نماینده انواع میمون ها است غیر از گوریل و ارانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است تعبیر خواب میمونچابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بل که برتعبیر خواب میمون مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند

تعبیر خواب میمون

آخرین بروز رسانی در : شنبه 29 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.