تعبیر خواب میمون قهوه ای

درباره تعبیر خواب میمون از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب میمون بوزينه در خواب، دليل بر دشمني فريبنده و ملعون است. اگر ديد بر بوزينه نشسته بود تعبیر خواب میمون و آن بوزينه مطيع او بود، دليل كه بر دشمن غالب شود و او را قهر كند. اگر ديد با بوزينه نبرد مي كرد و بر وي چيره شد،تعبیر خواب میمون دليل كه بيمار شود و از آن شفا نيابد، يا عيبي بر تن او پديد آيد كه از آن خلاصي نيابد.

درباره تعبیر خواب میمون از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ , تعبیر خواب میمون زرد

درباره تعبیر خواب میمون از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب میمون اگر دختری خواب میمون ببیند ، نشانة آن است که چون نامزدش به بی وفایی او بدگمان است تعبیر خواب میمون بهتر است هرچه زودتر با او ازدواج کند . اگر زنی در خواب به میمونی غذا بدهد ، دلالت بر آن دارد تعبیر خواب میمون که آدم متملقی اسرار او را فاش خواهد کرد

درباره تعبیر خواب میمون از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ , تعبیر خواب میمون زرد

درباره تعبیر خواب میمون از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
بوزينه در خواب هاي ما نماينده انواع ميمون ها است غير از گوريل و ارانگوتان. تعبیر خواب میمون بوزينه در خواب دشمني است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فريب که دشمني او از روي تعبیر خواب میمون حسابگري نيست بل که بر مبناي سرشت و طينت بد خود با همه دشمني مي کند بخصوص با بيننده خواب.

درباره تعبیر خواب میمون از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب میمون , تعبیر خواب میمون قهوه ای , تعبیر خواب میمون سیاه , تعبیر خواب میمون سیاه رنگ , تعبیر خواب میمون زرد

درباره تعبیر خواب میمون از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گويد:

تعبیر خواب میمون اگر دید بوزینه را بكشت، دلیل كه دشمن را قهر كند. اگر دید گوشت او بخورد،تعبیر خواب میمون دلیل كه در رنجی و غیبی گرفتار آید. اگر دید كسی بوزینه به وی بخشید،تعبیر خواب میمون دلیل كه كسی دشمنی او ظاهر كند.

تعبیر خواب میمون

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.