تعبیر خواب پول از امام صادق

درباره تعبیر خواب پول چقدر می دانید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:
تعبیر خواب پولپول در خواب خوب نيست همان قدر که به چشم عده اي در بيداري خوب است. در بيداري داشتن پول زياد هم موجب رفاه است و هم علتي براي نشان دادن تشخص و بزرگي اما در خواب درست عکس اين است تعبیر خواب پولو داشتن پول چه اندک و چه بسيار نشان ابتلا و گرفتاري از نوع کثيف آن است.

درباره تعبیر خواب پول چقدر می دانید

تعبیر خواب پول از امام صادق , تعبیر خواب پول , تعبیر خواب پول پیدا کردن , پول در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پول چقدر می دانید

ليلا برايت مى‏گويد:
تعبیر خواب پولديدن پول در خواب، بيانگر آن است كه به خاطر موضوعى مجبور به پول خرج كردن مى‏شويد. ديدن پول خارجى در خواب، نشانه‏ى موفقيت در كارهاى خطرناك است و پيدا كردن پول در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است تعبیر خواب پولكه در مقابل مشكلات مقاومت مى‏كنيد. گم كردن پول در خواب، نشانه‏ى بدشانسى در انجام يكى از كارهايتان است. اگر خواب ببينيد كسى تعبیر خواب پولبراى شما حواله‏اى پولى فرستاده، يعنى هديه‏اى دريافت خواهيد كرد.

درباره تعبیر خواب پول چقدر می دانید

تعبیر خواب پول از امام صادق , تعبیر خواب پول , تعبیر خواب پول پیدا کردن , پول در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پول چقدر می دانید

تعبیر خواب پولاگر خواب ببينيد مقداري پول پيدا كرده ايد و زني جوان ادعاي مالكيت آن را مي كند ،تعبیر خواب پول نشانة آن است كه در اثر مداخلة يكي از دوستان در كارهاي شما ، زيان سختي خواهيد ديد

تعبیر خواب پولاگر خواب ببينيد پول مي خوريد ، نشانة آن است كه در آينده فرد پول پرستي خواهيد شد .

درباره تعبیر خواب پول چقدر می دانید

تعبیر خواب پول از امام صادق , تعبیر خواب پول , تعبیر خواب پول پیدا کردن , پول در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب پول چقدر می دانید

تعبیر خواب پول پول خرد و سکه غم و غصه کوچک است از آن نوع که روزانه براي ما پيش مي آيد و چه بسا شب هنگام فراموش مي کنيم ولي پول به طور کلي نشان دهنده ناراحتي هائي است که پيش مي آيد تعبیر خواب پولو زندگي انسان را زشت و نامطلوب مي کند. در مورد مسکوک طلا به حرف (ط) کلمه طلا مراجعه کنيد. تعبیر خواب پولاينجا فقط سکه هاي رايج و اسکناس مورد نظر است که مجموعا پول مي شناسيم.

تعبیر خواب پول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.