تعبیر خواب خروس مریض

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

تعبیر خواب خروسخروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که فرموده اند خروس دوست من است چرا تعبیر خواب خروسکه مرا به اقامه نماز می خواند و دعوت می کند.

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

اگر بيند خروس را بكشت، دليل كه بر بنده ظفر يابد.
تعبیر خواب خروساگر بيند با خروس جنگ مي كرد، دليل كه با مردي عجمي او را صحبت افتد.
اگر بيند از آن خروس وي را گزندي آمد، دليل كه آن مرد وي را گزندي رساند.
تعبیر خواب خروساگر بيند خروس بچه بيافت، يابه وي داند، دليل كه او را پسري يا غلامي حاصل شود از كنيزان.

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

وک اويتنهاو مي گويد :
خروس
تعبیر خواب خروسديدنش : به شما شک خواهند کرد
تعبیر خواب خروسشنيدن آواي خروس : ديگران به شما به عنوان يک دوست نگاه ميکنند
تعبیر خواب خروسگرفتنش : پيروزي و موفقيت

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

از تعبیر خواب خروس بیشتر بدانید

تعبیر خواب خروس دیدن خروس در خواب خوب است و چنان چه در خواب به هر شکل و عنوانی خروس ببینید خبری خوش به شما می رسدتعبیر خواب خروس که ممکن است هم مادی باشد و هم معنوی. گم کردن و کشتن خروس در خواب خوب نیست و بیننده چنین خواب ی زیان می بیند و خسارت تحمل می کند ولی خوردن گوشت خروس خوب است.تعبیر خواب خروس خروس رنگی نشان تلون و تردید است و خروس سفید تعبیر خواب خروسبهتر است چرا که از شادی و روشنی بخت خبر می دهد.

تعبیر خواب خروس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.