تعبیر خواب خانه خرابه

آیا درباره تعبیر خواب خانه اطلاعاتی دارید تعبیر خواب خانهخانه در خواب ما معیشت است، اگر در خواب ببینید درون خانه ای بزرگ و مجلل هستید و آن خانه متعلق به شما …

تعبیر خواب فاتحه خواندن سر قبر

درباره تعبیر خواب قبر بدانید تعبیر خواب قبراگر بیند ویرا در گور نهادند، دلیل که معیشت بر ویتنگ شود و بعضیگویند آنجا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند ویرا …

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته منوچهر مطیعی تهرانی گوید : تعبیر خواب طاووس طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این …

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب مرغ اگر بيند مرغ با او سخن گفت، دليل كه كارش بلند شود. اگر بيند مرغ پاره اي گوشت از اندام او در ربود، تعبیر خواب مرغدليل كه مال از وي به زور بستاند

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مرغ و جوجه , ‫تعبیر خواب مرغ , ‫تعبیر خواب مرغ زنده , مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

جابرمغربی گوید:تعبیر خواب مرغدیدن خروس درخواب بهتر از مرغان دیگر است. اگر بیند مرغان آبی داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغ ابی را بگرفت، دلیل بزرگی  بودتعبیر خواب مرغ و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین است. جابرمغربی گوید: اگر بیند مرغ آبی داشت، دلیل که او فرزندی آید.

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

 

‫تعبیر خواب مرغ و جوجه , ‫تعبیر خواب مرغ , ‫تعبیر خواب مرغ زنده , مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

تعبیر خواب مرغمحمد بن سیرین گوید : هرچند درخواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آن چه طلبد عظیم تر است

آنلی بیتون م‏یگوید :

تعبیر خواب مرغدیدن مرغ در خواب ، نشانه آن است که افراد خانواده با دوستانی دیگر ، گرد هم جمع می شوند

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مرغ و جوجه , ‫تعبیر خواب مرغ , ‫تعبیر خواب مرغ زنده , مرغ در خواب دیدن‫تعبیر خواب مرغ و جوجه , ‫تعبیر خواب مرغ , ‫تعبیر خواب مرغ زنده , مرغ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

تعبیر خواب مرغخواب یک مرغ : منفعتهای متعدد مالی

تعبیر خواب مرغیک مرغ روی تخمها : شانس

درباره تعبیر خواب مرغ چقدر می دانید

تعبیر خواب مرغ یک مرغ با جوجه هایش : شما فرزندان متعددی خواهید داشت .

تعبیر خواب مرغ یک مرغ را داخل لانه روی تخمهایش می گذارید : یک نذر یا آرزوی قدیمی برآورده خواهد شد .

تعبیر خواب مرغ

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 11 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.