تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

تعبیر خواب گربه ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند یک مرد را مجسم کند زیرا گربه به هیچ وجه خصائص مردانگی ندارد و بر عکس بیشتر دارای صفاتی است که مشابه آن را در زنان می توان سراغ کرد. گربه حیوانی استتعبیر خواب گربه آرام و اهلی و قابل تربیت که قدرت خوپذیری فراوان دارد. صاحبش را می شناسد و خود را برای او لوس می کند.

تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

حس وفاداری او ضعیف است ولی نسبت به بچه های خود به شدت عشق می ورزد و دیده شده تعبیر خواب گربه که برای دفاع از بچه ها جان خویش را به خطر افکنده است .

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب گربه سفید , تعبیر خواب گربه وحشی

به نظافت و زیبائی خود علاقه مند است تعبیر خواب گربه و خیلی خصوصیات دیگر دارد که همه آن ها بدن استنثا در زن دیده می شود لذا چند تن از معبران بخصوص معبران غربی گربه را زن دانسته اند

تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

نه همسر . منظور از زن جنس زن است نه همسر که البته بین این دو باید تفاوت گذاشت.تعبیر خواب گربه پس چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می شود یا سر راهتان قرار می گیرد. نوشته اند گربه زنی است که دزدی رل دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.

تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

اگر در خواب بینید گربه ای دارید ، زنی که دستش گج است در زندگی شما نقش می گیرد. تعبیر خواب گربه اگر ببینید چندین گربه جائی جمع هستند چند تعبیر خواب گربهزن درباره شما حرف می زنند و تصمیم می گیرند و غیبت می کنند. اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارائی شما تعدی و تجاوز می شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است .

تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

تعبیر خواب گربه اگر در خواب بینید گربه یی را در بغل گرفته اید و به سینه خود می فشارید زنی و فریبکار شما را می فریبد و گولتان میزند و اگرگربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل برشما مسلط می شود. اگر در خواب بینید که به گربه غذا می دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می کنید تعبیر خواب گربه و اگر ببینید به دنبال یک گربه می دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می دارد و سر گردان می کند. اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب گربه سفید , تعبیر خواب گربه وحشی

تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

لوک اویتنهاو می گوید :

گربه

چنگ خوردن از گربه : مانع

گربه سیاه : بدبختی تعبیر خواب گربه

نوازش کردن آن : ناسپاسی

گربه ای که میو میو میکند: یک دعوی طولانی

پوست گربه : پیدا کردن یک شیء گم شده

دیدن گربه: دوست نا دوست

گربه وحشی : تعبیر خواب گربه دوست خطرناک

زدن یک گربه : خیانت

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن کشتن گربه درویش گردد

تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

تعبیر خواب گربه , تعبیر خواب بچه گربه , تعبیر خواب گربه سفید , تعبیر خواب گربه وحشی

آنلی بیتون میگوید :

تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

۱ـ اگر خواب ببینید گربه ای را نمی توانید از خود دور كنید ، تعبیر خواب گربه نشانة بدبختی است .

۲ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود ، دلالت بر آن دارد كه دشمنان می كوشند به اعتبار شما خدشه وارد كنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند .

۳ـ اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید ، دلالت بر آن دارد كه بر موانع بزرگی تعبیر خواب گربه غلبه خواهید كرد و ثروتمند و مشهور می شوید .

۴ـ اگر در خواب گربه ای لاغر و كثیف ببینید ، دلالت بر آن دارد كه خبرهایی بد خواهید شنید ، و دوستی در آستانة مرگ قرار می گیرد ، اما اگر خواب ببینید گربة لاغر و كثیف را از خود می رانید ، نشانة آن است كه بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می شود .

تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

۵ـ شنیدن صدای گربه در خواب ، نشانة لطمة خوردن از دوستی ریاكار است .

۶ـ اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند ، دلالت بر آن دارد كه دشمن  تعبیر خواب گربه ، ثروتی كه شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف كرده اید ، از چنگ شما بیرون می آورد .

۷ـ اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل كرده است ، نشانة آن است كه دیگران به او خیانت می كنند .

۸ـ خواب گربه مفید و تمیز ، نشانةزیان مالی است .

تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

۹ـ اگر تاجری در خواب گربه ببیند ، نشانة آن است كه باید در تجارت تلاش بیشتری به خرج بدهد . رقبای او می خواهند معیارهای معاملاتی او را در هم بریزند .

۱۰ـ دیدن گربه و مار در حالتی دوستانه  تعبیر خواب گربه ، در خواب ، نشانة آغاز دعوا و كشمش است .

گربه
محمدبن سيرين گويد:

تعبیر های مختلف از دیدن گربه در خواب زن و مرد

ديدن گربه درخواب، دليل بر مردي مفسد و دزد است. اگر ديد گربه درخانه او آمد، دليل كه دزدي در آنجا رود. تعبیر خواب گربه اگر ديد گربه از خانه او چيزي خورد، دليل كه دزد از آنجا چيزي بدزدد. اگر بيند گربه را بكشت، دليل كه دزدان را بكشد و قهر كند.

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه گربه را بكشت وپوست او بكند، دليل كه مال دزدي بستاند. تعبیر خواب گربه اگر بعد از صبح گربه را درخواب ديد، دليل كه شش روز بيمار شود.

تعبیر خواب گربه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.