خواص خردل

از خواص خردل بیشتر بدانید خردل گیاهی است که از قدیم به عنوان یک گیاه دارویی و با خاصیت درمانی مورد استفاده قرار می ‌گرفت. خردلفیثاغورث در قرن ششم قبل از میلاد …

تعبیر خواب حمله ببر سیاه

درباره تعبیر خواب ببر اطلاعاتی دارید محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب ببر ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به تعبیر خواب ببرخواب دشمن …

تعبیر خواب گیلاس ابن سیرین

درباره تعبیر خواب گیلاس چقدر می دانید تعبیر خواب گیلاسديدن گيلاس در خواب ، نشانة آن است كه بخاطر رفتار دوستانة خود محبوبيت كسب خواهيد كرد .تعبیر خواب گیلاسخوردن گيلاس در خواب …

درباره تعبیر خواب شتر بدانید

محمد بن سیرین گوید : تعبیر خواب شتر اگر کسی خود را بر شتری مجهول بیند که به شتاب همی رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیند بر شتری جولان همی کرد، تعبیر خواب شتردلیل است غمگین و متفکر شود

درباره تعبیر خواب شتر بدانید

‫تعبیر خواب دیدن شتر در خانه ‫, تعبیر خواب دیدن شتر , ‫تعبیر خواب شتر , شتر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب شتر بدانید

حضرت دانيال گويد:
 تعبیر خواب شتراگر بيند بر اشتر مست خشم آلود نشسته بود، دليل كه بر مردي بزرگ غلبه كند. اگر بيند با اشتري جنگ و نبرد مي كرد، دليل است با مردي عجمي كه دشمن بود وي را، خصومت افتد. اگر بيند كه رمه اشتران را همي چرانيد  تعبیر خواب شترو دانست از ملك او بود، دليل كند كه وي را ولايتي بود و به مردم آن ولايت تعبیر خواب شترفرمانروا شود. اگر بيند اشتر را همي دوشيد ، دليل است از پادشاه مال يابد بر قدر ان شير كه دوشيده بود.

درباره تعبیر خواب شتر بدانید

‫تعبیر خواب دیدن شتر در خانه ‫, تعبیر خواب دیدن شتر , ‫تعبیر خواب شتر , شتر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب شتر بدانید

 تعبیر خواب شتراگرخواب ببینید شتری از آن شماست ، دلالت بر آن دارد كه دارایی فراوانی از طریق استخراج معدن به دست شتر

درباره تعبیر خواب شتر بدانید

 تعبیر خواب شترحيواني است آرام و وسيله اي است بسيار مفيد و کار آمد براي سفرهاي صحرائي و عبور از صحاري و سرزمين هاي گرم. شتر در زندگي مردم صحرا نشين نقش حياتي دارد و آنجا که از اسب کاري ساخته نيست شتر کار ساز مي شود تعبیر خواب شتر لذا وقتي در خواب هاي ما شکل مي گيرد و ظاهر مي شود تعبیر خواب شترنمي تواند با سفر و جا به جا شدن بي ارتباط باشد.خواهید آورد .

درباره تعبیر خواب شتر بدانید

‫تعبیر خواب دیدن شتر در خانه ‫, تعبیر خواب دیدن شتر , ‫تعبیر خواب شتر , شتر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب شتر بدانید

جابر مغربي گويد:
 تعبیر خواب شتر اگر بيند بر اشتر يك ساله نشسته بود، دليل است اندوهگين شود. اگر بيند از اندام شتر وي خون زايل شود، دليل كه سعادت و نعمت دنيا يابد به قدر آن خون. اگر بيند مهار اشتري مي كشيد، دليل است بافردي فرمانبردار او را خصومت افتدتعبیر خواب شتر. اگر بيند كه در بيابان اشتر بسيار يافت، دليل است بر بزرگي و فرمانروائي او بر  تعبیر خواب شترجماعت بيابانگرد. اگر بيند كه دو شتر يافت، دليل كه مال يابد.

تعبیر خواب شتر

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 3 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.