تعبیر خواب گرفتن پرتقال از مرده

از تعبیر خواب پرتقال بخوانید تعبیر خواب پرتقالدیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه ای است خوش عطر و خوش بو که به چشم نیز خوش می آید تعبیر …

مضرات نخود

درباره نخود و خواصش بدانید نخودخود نیز مانند سایر حبوبات، فیبر بالایی دارد. فیبر محلول مانند یک برس زبر، سیستم گوارشی را پاک می‌کند. این نوع فیبر، گلوکز«قند) و کلسترول خون را …

تعبیر خواب چکمه زنانه

در مورد تعبیر خواب چکمه چقدر می دانید تعبیر خواب چکمهبرخي از معبران نوشته اند که چکمه زن قدرتمند و مال دار است که مي تواند شوهرش را در زندگي به پيروزي هاي …

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر مرغ , تعبیر خواب شتر سواری

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

تعبیر خواب شتر حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن اشتر درخواب برتعبیر خواب شتر ده وجه بود.
اول: پادشاه عجمي،
دوم: مردي امير،

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

سوم: مرد مومن،
چهارم: سيل،
پنجم: فتنه و آشوب،
ششم: آباداني،تعبیر خواب شتر
هفتم: نصيب شدن زن ،

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

هشتم: حج،
نهم: نعمت،
دهم: مال
اشتر عربي، دليلتعبیر خواب شتر بر مردم عرب كند و اشتر عجمي، دليل بر مردم عجمي و بدانكه اشترباني به تاويل خداوند به تدبير و ولايت بودتعبیر خواب شتر و راست كننده كارها بود.

محمد بن سیرین گوید :

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

اگر كسی خود را بر اشتری مجهول بیند كه به شتاب همی رود، دلیل كند به سفر رود. اگر بیند بر اشتری جولان همی كرد، دتعبیر خواب شترلیل است غمگین و متفكر شود. اگر بیند بر اشتری نشسته بود و راه گم كرده می راند و ندانست راه راست كجاست، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت. اگر بیند ماده شتری یافت، دلیل است بر این كه زن خواهد. اگر اشتر بتعبیر خواب شترا بچه بود، آن زن كه خواهد با فرزند بود. اگر بیند اشتر از وی روی بگردانید و مطیع او نشد، دلیل است اندوهگین شود.

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر مرغ , تعبیر خواب شتر سواری

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

حضرت دانیال گوید :

اگر بیند بر اشتر مست خشم آلود نشتعبیر خواب شترسته بود، دلیل كه بر مردی بزرگ غلبه كند. اگر بیند با اشتری جنگ و نبرد می كرد، دلیل است با مردی عجمی كه دشمن بود وی را، خصومت افتد. اگر بیند كه رمه اشتران را همی چرانید و دانست از ملك او بود، دلیل كند كه وی را ولایتی بود و به مردم آن ولایت فرمانروا شود. اگر بیند اشتر را همی دوشید ، دلیل است از پادشاه مال یابد بر قدر ان شیر كه دوشیده بود. اگر بیند به جای شیر از پستان شتر خون آمد، دلیل است آن مال كه بدون رسد حرام بود. اگر بیند ماده شتری كسی بدو بخشید، یا از كسی بخرید، دلیل كه زن خواهد یا كنیزك بخرد. اگر بیند ماده شتری كه از او بود بگریخت یا دزد برد،دلیل است از زن جدا شود یا در میان ایشان خصومت افتد. اگر بیند ماده شتر او بمرد، دلیل كه زنش بمیرد. اگر بیند كه شتر بچه آورد، دلیل كه زنش بچه آورد و مالش زیاد شود. اگر ماده شتری دید به امیدی كه دارد برسد. اگر بیند كه گوشت اشتر می خورد، دلتعبیر خواب شتریل است بیمار گردد.

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

ابراهیم كرمانی گوید :

اگر بیند كسی گوشت اشتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت اشتر. اگر بیند كه اشتر را قربانی می كرد و گوشت او را به هر كسی می داد، دلیل كه تعبیر خواب شترمردی بزرگ در آنجا قربانی شود یا بمیرد. اگر بیند كه اشتری مجهول در پس او همی آید، دلیل كه سرگشته و متفكر شود. اگر بیند كه اشتری را قهر و زبون خویش كرد، دلیل است دشمن را مقهور خویش كند. اگر بیند كه رمه اشتران در زمینی یا در دهی جمع می گردیدتعبیر خواب شتر،دلیل است در آنجا دشمن جمع شود، یا سیل در آنجا خرابی كند یا بیماری در مردم آن موضع مستولی شود. اگر بیند كه اشتران بار گندم و جو داشتند، دلیل است از آن دشمن در آنجا خیر و بركت بود.

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

تعبیر خواب شتر , تعبیر خواب شتر دیدن , تعبیر خواب شتر مرغ , تعبیر خواب شتر سواری

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب شتراگر بیند بر اشتر یك ساله نشسته بود، دلیل است اندوهگین شود. اگر بیند از اندام شتر وی خون زایل شود، دلیل كه سعادت و نعمت دنیا یابد به قدر آن خون. اگر بیند مهار اشتری می كشید، دلیل است بافردی فرمانبردار او را خصومت افتد. اگر بیند كتعبیر خواب شتره در بیابان اشتر بسیار یافت، دلیل است بر بزرگی و فرمانروائی او بر جماعت بیابانگرد. اگر بیند كه دو شتر یافت، دلیل كه تعبیر خواب شترمال یابد. اگربیند كسی وی را شتری داد، دلیل كه به قدر و قیمت آن منفعت یابداز كسی. اگر بیند كه قومی شتری بكشتند و گوشت آن قسمت كردند، دلیل كند كه در آن موضع مردی دارا بیمرد و مال وی را قسمت كنند به میراث.

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند كه اشتران بسیار داشتتعبیر خواب شتر و دانست كه آن جمله ملك وی است و از اشتران اعرابی بودند، دلیل است در دیتعبیر خواب شترار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمی بودند، دلیل است در دیار عجم پادشاه گردد. اگر زنی بیند اشتری با بخورد، دلیل كه از پادشاه مال و نعمت یابد و بدانكه پوست اشتر نیز همین. دلیل را دارد و بعضی از معبران گفته اند: تعبیر خواب شترمیراث یابد. اگر بیند كه اشتر با او سخن گفت، دلیل است خیر و نیكی بدو رسد.

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

شتر حیوانی است آرام و وسیله ای است بسیار مفید و کار آمد برای سفرهای صحرائی و عبور از صحاری و سرزمین های گرم. شتر در زندگی مردم صحرا نشین نقش حیاتی دارد و آنجا که از اسب کاری ساخته نیست شتر کار ساز می شود لذا وقتی در خواب های ما شکل می گیرد و ظاهر می شود نمی تواند با سفر و جا به جا شدن بی ارتباط باشد. سوار بودن بر شتر چه در حال حرکت باشد چه ساکن گویای مسافرت است برای بیننده خواب. داشتن شتر های بسیار در حتعبیر خواب شترالی که در عالم خواب می دانید آن همه شتر به شما تعلق دارد دست یابی به مال و منال بسیار است آمیخته به برتری و حکم روائی. شتر ماده نیز مثل اسب ماده به زن تعبیر می شود شیر تعبیر خواب شتردوشیدن از شتر و خوردن شیر شتر بهره مندی از مال زن است. نوشیدن شیر شتر بشارت سفر زیارتی نیز هست. اگر دیدید بر شتری نشسته اید و شتر بی هدف جست و خیز می کند و این طرف و آن طرف می رود غمی و اندوهی برای شما می رسد اگر بر شتر نشسته و راه را گم کرده بودید مشکلی در زندگی شما پیش می آید که از حل آن عاجز می مانید. چنان چه دیدید شتران بسیاری جائی جمع شده اند که نه آن شتران به شما تعلق دارند و نه صاحب آن ملک را می شناسید حادثه ای پیش می آید که جنبه عام دارد و شما را نیز شامل می شود. مثل سیل جاری می شود یا زلزله اتفاق می افتد یا بیماری همه گیر بروز می نماید. خون شتر مال حرام است. اگر دیدید شتری کف به دهان آورده و می غرد کسی که از شما غوی تر است علیه شما خشم می گیرد و اگر دیدید شتری را به ریسمان بسته اید و می کشید کستعبیر خواب شتری قوی تر از خودتان را مطلع می کنید. اگر شتر خشمگین را نشاندید و بر او سوار شدید پیروزی بزرگی تحصیل می کنید. اگر پشم شتر داشتید مالی نصیب شما می شود و اگر دیدید در خواب زانوی شتری را می بندید در کار بزرگی تدبیر می کنید و موفق می شوید.

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

لوک اویتنهاو می گوید :

شتر : کار و تعبیر خواب شترتلاش در پیش روی شماست

نوازش کردن شتر : شخصی از شما سواستفاده خواهد کرد

شتر با بار : ارثی از دور دستها به شما خواهد رسید

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

سوار آن شدن : مسافرت همراه با مشقت

زدن شتر : شما بی جهت به یک دوست تعدتعبیر خواب شتری خواهید نمود

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شترجهاز دار رفتن به کعبه یا کاری که ثوابی در آن حد دارد

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

دیدن شترتعبیر خواب شتر بی جهاز که گرد او جمع شدند بر گروهی مهتر گردد

اگر بر شتر سوار شده دولت یابد

اگر مهار شتر در دست می کشد بر گروهی حکم کند

آنلی بیتون میگوید :

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

۱ـ اگر خواب ببینید شتری در حال كشیدن بار است ، دلالت بر آن دارد كه با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندتعبیر خواب شتروه كوچكترین امیدهای شما را بر باد خواهد داد .

۲ـ اگرخواب ببینید شتری از آن شماست ، دلالت بر آن دارد كه دارایی فراوانی از طریق استخراج مهدن به دست خواهید آورد .

تعبیر خواب شتر های بلند و بزرگ با کوهان های عظیم

۳ـ اگر گله شتری در خواب ببینید ، علامتتعبیر خواب شتر آن است كه از بستر بیماری با سلامت بر می خیزید و همان زمان كه فكر می كنید دیگر كسی به یاری شما نخواهد آمد ، افرادی برای امداد به نزد شما خواهند آمد .

تعبیر خواب شتر

آخرین بروز رسانی در : شنبه 1 آبان 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.