مارچوبه چیست

آیا می دانید که مارچوبه به چه دردی می خورد وی ادامه داد: یکی از گیاهان بسیار مارچوبه مفید برای سلامت و تغذیه سلولی مغز،مارچوبه است که به دلیل دارا بودن ویتامین …

تعبیر خواب گاز گرفتن خرگوش

آیا درباره تعبیر خواب خرگوش اطلاعاتی دارید تعبیر خواب خرگوشدیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در تعبیر خواب خرگوش خواب های ما نشانه …

پسته خام

پسته و خواصش را بشناسید مصرف پستهدر پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی تاثیر بسزایی دارد.همچنین برای آرامش و تنظیم ضربان قلب و آرام کردن اعصاب مفید است و پستهکلسترول بد …

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

تعبیر خواب پرنده , تعبیر خواب پرنده سفید , تعبیر خواب پرنده زیبا , تعبیر خواب پرنده در قفس

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

تعبیر خواب پرنده اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود. اگر بیند پتعبیر خواب پرندهرید، دلیل که بعضی از مال او برود.

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

تعبیر خوتعبیر خواب پرندهاب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکتعبیر خواب پرندهروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی و مردخوار که در تعبیر خواب پرندهجای خود توضیح داده می شود. پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام شده و پرنده زنده بهتعبیر خواب پرندهتر از پرنده مذبوح است و به همین نحو پرنده خوش نقش بهتر است از پرندگان یک رنگ یا پرندگانی که رنگ نامطلوب و غیر طبیعی دارند.

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به متعبیر خواب پرندهراد دل خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد. این گویای رسیدن به نهایت مراد است و مبارک خوابی است. اگر خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید موردی پیش می آید که از مشاهده کامرتعبیر خواب پرندهوائی دیگران حسرت می خورید همان طور کهتعبیر خواب پرنده در مورد پرواز پرستو ها در آسمان گفته شد.

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

کبوتر سمبل عشق و صلح و دوستی است و کبوتتعبیر خواب پرندهر ماده زنی است صالح و پاکدامن و خوب و خوش خلق و چنان چه در خواب دیدید کبوتری ماده دارید زنی با این خصوصیات در زندگی شما نقش می گیرد و دگر گونی هائتعبیر خواب پرندهی به وجود می آورد.

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

اگر پرنده را با جوجه دیدید صاحب فرزند می شوید و اگر چندین پرنده داشتید به مرادتعبیر خواب پرنده می رسید و کام شما از چند جهت روا می گردد. اگر پرنده ای داشتید که پرید و شما هم به دتعبیر خواب پرندهنبالش رفتید مجذوب می شوید یا به سفر می روید و اگر این پرنده رفت و باز نگشت به نوشته مجلسی زیان می بینید و محتمل خسارت می شوید. کشتن پرنده نیز خوب نیست. در مورد هر یک از پرندگان به جای خود توضیح داده می شود. این حکم کلی در مورد پرنده است. اگر تعبیر خواب پرندهببینید جغد یا کرکسی از دست شما پرید و رفت بلائی از شما دور می شود و اگر کبوتری رفتعبیر خواب پرندهت عشقی را از دست می دهید. گنجشک دوست مزاحم و وراج است.

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

تعبیر خواب پرنده , تعبیر خواب پرنده سفید , تعبیر خواب پرنده زیبا , تعبیر خواب پرنده در قفس

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

1ـ ديدن پرتعبیر خواب پرندهندگان با بالهاي زيبا در خواب ، نشانة خوشبختي است .

2ـ اگر زني در خواب پرندگاني زيبا ببيند ، نشانة آنتعبیر خواب پرنده است كه بزودي همسري دلخواه و ثروتمند خواهد يافت  .

3ـ اگر درخواب پرندگاني با بالهايي ريخته و خاموش ببينيد ، نشانة رفتار ظالمانة اتعبیر خواب پرندهغنيا با مردم فقير است .

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

4ـ ديدن پرنده اي زخمي در خواتعبیر خواب پرندهب ، نشانة آن است كه براي فرزند گمراه خود تأسف خواهيد خورد .

5ـ ديدن پرندگان در حال پرواز ، نشانة خوشبختي و پايان تعبیر خواب پرندهوضع نامطلوب زندگي .

6ـ گرفتن پرندگان در خوتعبیر خواب پرندهاب ، نشانة رسيدن به خواسته هاست .

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

7ـ اگر كشتعبیر خواب پرندهاورزي خواب ببيند پرندگان را با تفنگ شكار مي كند ، نشانة محصول كم و اوضاع نابسامان است . 

تعبیر خواب پرنده , تعبیر خواب پرنده سفید , تعبیر خواب پرنده زیبا , تعبیر خواب پرنده در قفس

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

لتعبیر خواب پرندهوک اویتنهاو می گوید :

پرنده : ملاقاتی خوشایند

پرنده در حال تعبیر خواب پرندهپرواز : خبرهای خوش

بدام انداختن پرنده : غم و غصه

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

تخم پرندگانتعبیر خواب پرنده : ارث

پرندگان درتعبیر خواب پرنده قفس : خبر رسیدن از سوی فرزندان

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

نشسته تعبیر خواب پرنده: سوگ

دردست داشتن : شانس بزرگ

دانه دادن به آنها : دتعبیر خواب پرندهاشتن یک همراه شادمان

پرندگان آبی –دریایی- : غم

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

پرندگان گتعبیر خواب پرندهذرا : آرزوهایی که بر آورده خواهند شد

پرنده کاکلی پیشرفت سریع السیر ، تعبیر خواب پرندهعشق متقابل

تعبیر خواب دیدن پرواز دسته جمعی پرنده های مهاجر

دیدن پرندگان در خواب، نشاتعبیر خواب پرندهنه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر پرنده‏اى را ببینید که بر روى تختعبیر خواب پرندهم خود نشسته، به این معنا است که به اهدافتان مى‏رسید.

تعبیر خواب پرنده

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.