ایدز درمان دارد

درباره درمان ایدز اطلاعات بیشتری داشته باشد ایدز (به انگلیسی: AIDS) یا نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی (به انگلیسی: Acquired immune deficiency syndrome)، نوعی بیماری است کهایدز در دستگاه ایمنی و توسط ویروس …

تعبیر خواب گوشت آهو

آیا درباره تعبیر خواب آهو می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب آهواگر کسی در خواب آهویی را دید که ایستاده و به او می نگرد، کسی نگران اوست و اگر …

لوبیا سبز در بارداری

از خواص لوبیا سبز چقدر می دانید لوبیا سبزیائسگی، دوره‌ای از زندگی زنان است که با علائم مختلفی همراه است. نتایج یک پژوهش بالینی نشان می‌دهد لوبیا سبزخانم‌هایی که روزانه میزان زیادی …

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

تعبیر خواب عروسی , تعبیر خواب عروسی دیگران , تعبیر خواب عروسی رفتن , تعبیر خواب عروسی خودم

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

تعبیر خواب عروسی درکتاب سرزمين روياها آمده است :
خواب اردواج : ايام خوش در پيش است .
در يك ازدواج شركت مي كنيد: منفعتهاي بزرگ مالي
ازدواج يكي از اعضاء فاميل : خصومتتعبیر خواب عروسی در خانواده

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

يك شوهتعبیر خواب عروسیر يا زن در يك ازدواج شركت كند: سود
ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ
ازدواج يك برادر : پول
ازدواج يك دختر باكره : احترام
ازدواج پسرتان : پول به دستتان ميرسد.
ازدواج دخترتعبیر خواب عروسیتان : ثروت

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

در ازدواج يك بيوه شركت مي كنيد: پول زيادي بدست مياوريد

تعبیر خواب عروسی , تعبیر خواب عروسی دیگران , تعبیر خواب عروسی رفتن , تعبیر خواب عروسی خودم

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

لوک اويتنهاو مي گويد :
ازدواج -عرتعبیر خواب عروسیوسي : رسيدن به هدف
ازدواج کردن : سود ، خوشبختي ، در برخي موارد ميتواند به معناي اختلافات نيز باشد
ديدن شوهر : اميدهاي واهي
ديدن زن : در آمد خوب و پشت سرگذاشتن يک موقعيت مشکل به خير و خوشي

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

محمدبن سيرين گويد:
اگر بيند زن خواست، دليل كه شرف و بزرگي اش زايل شود، اگر زن مرده را به زني كرد و با وي جمع گرديد، دليل كه از ملك و مال آن زن او را چيزي حاصل شود. اگر بيند با آن زن جمع نشد، دليل كه چيزي اندك ازمال وي را حاصل شود. اگر زنيتعبیر خواب عروسی بيند او را مرده به زني گرفت و در سراي زن باتعبیر خواب عروسی وي جمع شد، دليل كه مال زن نقصان شود، يا حال وي متغير شود. اگر بيند زن خواست، لكن زن را نديد و نامش ندانست، دليل كه اجلش نزديك شده باشد. اگر زن را بيند و سراي مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وي جمع شد، دليل كه آن زن بمرد. اگر آن زن معروف بود، دليل بر نقصان مال زن كند.

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

ابراهيم كرماني گويد:
اگر زن شوهردار در خواب بيند ديگر شوهري دارد و عروسي را نديد. دليل بود بر شرف و عزت و زيادتي مال.اگر بيند عروسي خواست كردن و عروسي را نديد و نشناخت، بيم مرگ است او را و بعضي گويند: شخصي بر دست او هلاك شود و اگر بيند بيمار است و زني مجهول خواست و يا كسي ديد زن او شوهر كرد و آن شوهر را به خانه برد، دليل كتعبیر خواب عروسیه مالي بسيار از اين ممر به شوهر اور سد. اگر بيند زني نابكار به زني خواست و با وي جمع نشد، آن چه گفتم كمتر بود.

تعبیر خواب عروسی , تعبیر خواب عروسی دیگران , تعبیر خواب عروسی رفتن , تعبیر خواب عروسی خودم

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

آنلي بيتون مى‏گويد:
1ـ اگر دختري خواب ببيند با پيرمرتعبیر خواب عروسیدي ازدواج مي كند ، علامت آن است كه با مشكلات فراواني روبرو خواهد شد . اما اگر خواب ببيند در هنگام جشن ازدواح مردي با لباس سياه از مقابلش مي گذرد و نگاه ملامت آميزي به او مي كند نشانة آن است كه سردي بي تقاوتي يكي از دوستان او را نااميد مي سازد .

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

2ـ ديدن مراسم ازدواج ديگران در خواب با ميهماناني شادمان كه لباسهايي زيبا بر تن كرده اند ، علامت آن است كه از زندگي لذتهايي عالي خواهيد برد . اما اگرميهمانان لباسهايي سياه بر تن كرده باشند ، علامت آن است كه در آينده به سوگ كسي خواهيد نشست .
3ـ اگر خواب ببينيد با كسي پيمان ازدواج مي بنديد ، نشانة آن است كه خبرهايي ناگوار خواهيد شنيد .
4ـ اگر خواب ببينيد در جشن ازدواج كسي شركت كرده ايد ، نشانةتعبیر خواب عروسی آن است كه امور شغلي به طرز باور نكردني اميد بخش خواهد شد . و از فكر كردن به افراد مورد علاقة‌خود لذت زيادي خواهيد برد .

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

5ـ اگر خواب ببينيد در جشن ازدتعبیر خواب عروسیواح واقعه اي ناگوار رخ مي دهد ، علت آن است كه به بيماري مبتلا خواهيد شد . يا از مرگ يكي از اعضاي خانوادة خود رنج خواهيد كشيد .
6ـ اگر دختري خواب ببيند عروس شده است اما هيچ احساس خوشحالي نمي كند ، علامت آن است كه در زندگي به نوميدي دچار خواهد شد ، و در امور عاطفي شكست خواهد خورد .

جابر مغربي گويد:

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

اگر بيند دختري دوشيزه را به زني كرد و دوشيزگي او را بستد، دليل كه اندر آن سال او را زني يا كنيزكي حاصل شود و از پادشاه خير و نيكي بيند. اگر بيند به حرام دوشيزگي دختري بستد، دليل كه متعبیر خواب عروسیالي حرام بدست آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.
اول: بزرگي و مقام،

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

دوم: زيادتي مال،
سوم: سرحالي وآسايش،
چهارم: ختعبیر خواب عروسیرمي و شادي.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی
اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است که آخر او باشد.

تعبیر خواب دیدن عروسی نزدیکان و خاله و عمو

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانیتعبیر خواب عروسی

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند. اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چتعبیر خواب عروسیه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

تعبیر خواب عروسی

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 27 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.