تعبیر خواب ابريشم

تعبیر خواب ابريشم | تعبیرخواب ابريشم | tabire khab

تعبير خواب ابريشم,تعبیر خواب ابریشم سبز,تعبير خواب كرم ابريشم,تعبير خواب فرش ابريشم,تعبير خواب قاليچه ابريشم,تعبیر خواب ابریشم Persian,تعبير خواب کرم ابريشم,تعبير خواب پيله ابريشم,تعبير خواب قالي ابريشم,تعبير خواب كرم ابريشم سبز,تعبیر خواب کرم ابریشم,تعبیر خواب فرش ابریشم,تعبیر خواب پیله ابریشم,تعبیر خواب قالی ابریشم,تعبیر خواب روسری ابریشمی,تعبیر خواب نخ ابریشم,تعبیر خواب کرم ابریشم سبز,تعبیر خواب پیله کرم ابریشم,تعبیر خواب کرم ابریشم سیاه,تعبير خواب پيله كرم ابريشم,تعبیر خواب خوردن کرم ابریشم,تعبیر خواب دیدن کرم ابریشم,تعبیر خواب پرورش کرم ابریشم,تعبیر خواب فرش ابریشمی,تعبیر خواب قالی ابریشمی,تعبیر خواب خرید فرش ابریشم,تعبير فرش ابريشم در خواب,تعبیر خواب پیله ی ابریشم

تعبير خواب ابريشم , تعبیر خواب ابریشم سبز , تعبير خواب كرم ابريشم

خواب ابريشم یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم ابريشم در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب ابريشم می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب ابريشم را مطالعه نمایید و متوجه شوید ابريشم چه تعبیری دارد

تعبیر خواب ابريشم از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب ابریشم سفید ، سود است

تعبیر خواب ابریشم زرد ، بیماری است

تعبیر خواب ضایع شدن ابریشم ، ضرر است

تعبیر خواب ابريشم از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب داشتن ابریشم ، مال است

تعبیر خواب ابریشم قرمز و سفید ، فرج و خجستگی است

تعبیر خواب ابريشم از دید ليلا برايت

تعبیر خواب دیدن ابریشم ، خوشبختی و رفاه در زندگی است

تعبیر خواب تولید کردن ابریشم ، کمک دوستان است

تعبیر  خواب ابریشم مصنوعی ، خوش شانسی است

تعبیر خواب ابريشم از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب پوشیدن لباس ابریشمی ، رسیدن به آرزو های بلند است

تعبیر خواب دختری که ابریشم قدیمی دیده است ، غرور نسبت به اجداد و ازدواج با مردی ثروتمند و مسن است

تعبیر خواب دیدن ابریشم کثیف و پاره ، رسوایی است

تعبیر خواب ابريشم | ابريشم در خواب دیدن | تعبیر خواب

36 comments

 1. ابریشم در خواب چون بیند، دلیل است بر منفعت.

 2. اگر زرد بود، دلیل بیماری بود، دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام بود

 3. اگر بیند که ابریشم او ضایع شد، دلیل زیان بود.

 4. اگر ابریشم سفید بیند، دلیل است بر منفعت

 5. دیدن جامه ابریشم به خواب، مردان را دلیل کراهت بود و زنان را نیکو.

 6. دیدن ابریشم در خواب خوب است

 7. معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام.

 8. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید در خواب نیز خوب است

 9. اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می نگرند.

 10. شورانگیز

  داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلا داشتن ابریشم سود می تواند باشد.

 11. حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است. قرمز و سفید فرج و خجستگی است.

 12. اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می گردد.

 13. عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد.

 14. پوشیدن لباس ابریشمی در خواب ، علامت آن است که با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت.

 15. اگر دختری پارچة ابریشم قدیمی در خواب ببیند ، نشانة آن است که نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت ، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد.

 16. دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب نشانة آن است که احترام آبا و اجدادی خود را به منجلاب رسوایی خواهید کشاند.

 17. دیدن ابریشم در خواب، به معنى این است که در زندگى به رفاه و خوشبختى کامل مى‏رسید.

 18. اگر دیدید که ابریشم تولید مى‏کنید، بیانگر این است که دوستان شما در کارها، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود.

 19. دیدن ابریشم مصنوعى در خواب، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس مى‏باشید.

 20. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب لباس، کسب و کار مرد می‌باشد.

 21. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب لباس به دو صورت است: یک نوع مربوط به دین می‌باشد و نوع دیگر مربوط به دنیا؛ لباس سفید مربوط به دین و لباس نو مربوط به دنیا می‌باشد.

 22. محمد بن سیرین گوید: ابریشم در خواب چون بیند، دلیل است بر منفعت. اگر زرد بود، دلیل بیماری بود، دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام بود. اگر بیند که ابریشم او ضایع شد، دلیل زیان بود. اگر ابریشم سفید بیند، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه ابریشم به خواب، مردان را دلیل کراهت بود و زنان را نیکو.

 23. لیلا برایت می‌گوید: دیدن ابریشم در خواب، به معنی این است که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل می‌رسید. اگر دیدید که ابریشم تولید می‌کنید، بیانگر این است که دوستان شما در کارها، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود. دیدن ابریشم مصنوعی در خواب، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس می‌باشید.

 24. منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته‌اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می‌افزاید در خواب نیز خوب است. اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می‌شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می‌نگرند. داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلاً داشتن ابریشم سود می‌تواند باشد. حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است. قرمز و سفید فرج و خجستگی است.

 25. درکتاب سرزمین رویاها آمده است: لباس ابریشم اطو می‌کنید: یک کمک غیره منتظره به شما می‌رسد.

 26. آنلی بیتون می‌گوید: پوشیدن لباس ابریشمی در خواب، علامت آن است که با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت.

 27. اگر دختری پارچه ابریشم قدیمی در خواب ببیند، نشانه آن است که نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد.

 28. دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب نشانه آن است که احترام آبا و اجدادی خود را به منجلاب رسوایی خواهید کشاند.

 29. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ابریشم خام، سود و منفعت می‌باشد، و تعبیر ابریشم پخته بهتر از خام است. اگر زرد باشد، تعبیرش بیماری است، ولی اگر سفید باشد، تعبیرش سود و منفعت است .

 30. دیدن ابریشم در خواب به این معنی است که بیننده با پول حلال زندگی می کند.

 31. معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام.

 32. پوشیدن لباس ابریشمی برای زنان خوب است اما اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می شود و به دیده تحقیر به او می نگرند.

 33. داشتن توده ای ابریشم انبوه، ثروت است.

 34. اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است. ابریشم قرمز و سفید، فرج و خجستگی است.

 35. اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می گیرد و اگر هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می گردد. عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد

 36. در خواب ابریشم سبز دیدم ک یا درون لباسم بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.