تعبیر خواب دریای موج دار

درباره تعبیر خواب دریا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب دریانفایس الفنون نوشته دریا در خواب پادشاه است ولی به نظر من دریا را نباید صرفا پادشاه دانست تعبیر خواب دریاچون در زمان های مختلف دارندگان قدرت نام های مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتی می تواند در خواب ما به صورت دریا ظاهر شود. تعبیر خواب دریا گاهی این صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئیس اداره و یا به قول فروید امپراطور و امپراطریس و تعبیر خواب دریاحتی مدیر کلی مقتدر که بیننده خواب از او رعب دارد و می ترسد و یا به لطف و محبتش امید بسته است.

درباره تعبیر خواب دریا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب موج دریا , دریا در خواب دیدن , تعبیر خواب دریای خروشان

درباره تعبیر خواب دریا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب دریازمان هاي مختلف دارندگان قدرت نام هاي مختلف داشته اند هر صاحب قدرت و شوکتي مي تواند تعبیر خواب دریادر خواب ما به صورت دريا ظاهر شود. گاهي اين صاحب قدرت پادشاه است و گاه رئيس اداره و يا به قول فرويد امپراطور تعبیر خواب دریاو امپراطريس و حتي مدير کلي مقتدر که بيننده خواب از او تعبیر خواب دریارعب دارد و مي ترسد و يا به لطف و محبتش اميد بسته است

درباره تعبیر خواب دریا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب موج دریا , دریا در خواب دیدن , تعبیر خواب دریای خروشان

درباره تعبیر خواب دریا از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید: تعبیر خواب دریااگر بیندکه بر فراز آب همی رفت، چون آب دریا و رودخانه و آن چه بدین نماید، دلیل کند تعبیر خواب دریا بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وی، و اگر بیند که از آب صاف خوشگواری بسیار خورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معشیت وی خوش بود. تعبیر خواب دریا اگر بیند که آب شور همی خورد، تاویل به خلاف این بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد

درباره تعبیر خواب دریا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب دریا , تعبیرخواب موج دریا , دریا در خواب دیدن , تعبیر خواب دریای خروشان

درباره تعبیر خواب دریا از معبران بزرگ بخوانید

  تعبیر خواب دریاچنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار تعبیر خواب دریا یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد. اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. تعبیر خواب دریابودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

تعبیر خواب دریا

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.