تعبیر خواب نگین انگشتر

درباره تعبیر خواب انگشتر بدانید

یوسف نبی علیه السلام می گوید :
تعبیر خواب انگشتر دیدن حلقه انگشتر فرزند است .
دیدن انگشتر مردان را کراهت باشد ، بعضی گویند عزت و جاه است .
تعبیر خواب انگشتر دیدن انگشتر نقره یا فیروزه : مهربانی از خلق

درباره تعبیر خواب انگشتر بدانید

‫تعبير خواب انگشتر , ‫تعبير خواب انگشتر زمزد , ‫تعبير خواب انگشتر یاقوت , انگشتر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انگشتر بدانید

تعبیر خواب انگشتر اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید تعبیر خواب انگشتر نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست.

درباره تعبیر خواب انگشتر بدانید

‫تعبير خواب انگشتر , ‫تعبير خواب انگشتر زمزد , ‫تعبير خواب انگشتر یاقوت , انگشتر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انگشتر بدانید

تعبیر خواب انگشتر اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید. گرفتن انگشتری از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد تعبیر خواب انگشتر منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتری گرفته و داده می شود.

درباره تعبیر خواب انگشتر بدانید

‫تعبير خواب انگشتر , ‫تعبير خواب انگشتر زمزد , ‫تعبير خواب انگشتر یاقوت , انگشتر در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب انگشتر بدانید

دانیال (ع) می گوید :تعبیر خواب انگشتر  اگر در خواب نقش انگشتر را ببیند از صاحب ان به او خیر و نیکی می رسد و اگر ببیند کسی به او انگشتری داد تا با ان چیزی را مهر کند به چیزی که در خور ان باشد می رسد یعنی اگر شایسته پادشاهی باشدتعبیر خواب انگشتر  پادشاه می شود و اگر از توانگران باشد به قدر قیمت ان انگشتر مال به دست می اورد .

درباره تعبیر خواب انگشتر بدانید

تعبیر خواب انگشتر اگر ببیند در مسجد یا در جهاد یا در نماز کسی انگشتری به او داد اگر ان شخص تاجر باشد تجارت و سود تجارت نصیبش می شود و در سایر موارد هم تعبیرش به همین قیاس می باشدو اگر ببیندتعبیر خواب انگشتر  پادشاه انگتری به او داد حکومت سرزمینی را به او می دهد یا از سوی پادشاه به او یا بستگان او اسیبی می رسد .

تعبیر خواب انگشتر

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.