تعبیر خواب روسری مشکی

درباره تعبیر خواب روسری از معبران بزرگ بخوانید

 1. تعبیر خواب روسریدیدن روسری گرانبها در خواب ، نشانة آن است که در آینده مشهور و موفق می شوید.
 2. دیدن روسری کهنه و بی بها در خواب ، علامت آن است کهتعبیر خواب روسری ناچار ثروت خود را با دیگران می دهید.
 3. درباره تعبیر خواب روسری از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب روسری , تعبیرخواب روسری سفید , روسری بر سر داشتن , تعبیرخواب روسری مشکی
 • درباره تعبیر خواب روسری از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب روسریديدن مقنعه زن را، دليل شوي بود و مرد را، دليل زن است. اگر زني بيندكه مقنعه از سر او درافتاد،تعبیر خواب روسری دليل ك از شوهر جدا شود. اگر ديد از مقنعه او پاره اي بسوخت، دليل كه شوهرش رااز حاكم ترسي بود

 • درباره تعبیر خواب روسری از معبران بزرگ بخوانید

 

تعبیر خواب روسری , تعبیرخواب روسری سفید , روسری بر سر داشتن , تعبیرخواب روسری مشکی
 • درباره تعبیر خواب روسری از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب روسری اگر زني در خواب ببيند که شال پشمي دارد مي تواند به موقعيت خويش نزد شوهر و در محيط خانواده مطمئن باشد و چنانچه مردي ببيند شال پشمي دارد و آن شال را به کمر خويش بسته در زندگي حرفه اي و شغلي قوام تعبیر خواب روسریو استحکام خواهد يافت و اگر به گردن بسته باشد به تبعيت از ديگري کاري انجام مي دهد. اگر به گردن گره زده باشد و دستک هاي شال ديده نشود آبرو و شرف او فزوني مي يابدتعبیر خواب روسری و اگر دستک هاي آن آويخته باشد از شخص ديگر تبعيت مي کند.

 • درباره تعبیر خواب روسری از معبران بزرگ بخوانید

 

تعبیر خواب روسری , تعبیرخواب روسری سفید , روسری بر سر داشتن , تعبیرخواب روسری مشکی
 • درباره تعبیر خواب روسری از معبران بزرگ بخوانید

ابراهيم كرماني گويد:تعبیر خواب روسری  زنان را هرچه مقنعه بود شوي بود، اگر ندارد به شوهرش دهند. جابرمغربي گويد:تعبیر خواب روسریاگر زني بيند مقنعه سبز در سر داشت، دليل كه مردش ديندار بود. اگر سفيد بود همين، دليل است.تعبیر خواب روسری اگر سرخ بود دليل كه شوهرش طرب دوست بود.

تعبیر خواب روسری

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.