تعبیر خواب دوختن بالش

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالشبالش در خواب به خادم خانه بر می گردد. اگر جوانی در خواب ببیند که بالشی نو زیر سر نهاده عاشق می شود و به زودی ازدواج می کند. اگر پارچه بالش به رنگ سبز باشد همسری خوب و نیک نفس و پارسا نصیب او می شود. سرخی نیز شادابی و نشاط او را می رساند.تعبیر خواب بالش ابریشم زیرکی را باز می گوید. اگر کسی در خواب ببیند تعبیر خواب بالشکه بالش زیر سرش چرک و کثیف و کهنه شده باید نگران دو چیز باشد.

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالش , تعبیر خواب بالش سفید , تعبیر خواب بالش قرمز , تعبیر خواب بالش دوختن

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالشاگر خواب دیدید که بالش شما سوخته شده یاسوراخ شده اما این کار را خودتان نکرده اید جویا شوید و تحقیق کنید که همسرتان از شما چه آزردگی دارد چون اگر در رفع آن نکوشیدتعبیر خواب بالش احتمالا به جدائی می انجامد.اگر کسی ببیند که دزد بالش او را برده کسی هست تعبیر خواب بالشکه به محارم او چشم طمع دارد یا این نگرانی در او هست که دیگران به محارم او دیده بد داشته باشند.تعبیر خواب بالش پنهان کردن بالش در پشت بدبینی و حسد عاشقانه است

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالش , تعبیر خواب بالش سفید , تعبیر خواب بالش قرمز , تعبیر خواب بالش دوختن

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالشاول نگران دروغ گوئي و دوم بيماري. اگر پارچه بالش زرد باشد از يک بیماری خبر مي دهد وتعبیر خواب بالش اين بیماری به همان خانه بر مي گردد که اداره امور را به عهده دارد. اگر کسي ببيند که بالش او سوخته يا سوراخ است تعبیر خواب بالشبه خانواده اش يا آن خانم مدير خانه آسيب و لطمه وارد مي آيد.

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

تعبیر خواب بالش , تعبیر خواب بالش سفید , تعبیر خواب بالش قرمز , تعبیر خواب بالش دوختن

در مورد تعبیر خواب بالش چقدر می دانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب بالش ديدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم، دوم:تعبیر خواب بالش كنيزك، سوم: رياست. چهارم: دين نيكو. پنجم: پرهيزكاري و عدل.

تعبیر خواب بالش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.