تعبیر خواب کشتن فیل

آیا درباره تعبیر خواب فیل می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب فیلمعبران مي گويند كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب روز، الا در فيل. …

تعبیر خواب فیل در خانه

درباره تعبیر خواب فیل بدانید تعبیر خواب فیلفيل حيواني است که براي ما ايرانيان تقريبا ناشناخته است. بومي سرزمين ما نيست و بيشتر آشنايي هاي ما به خصوص در کودکي با افسانه …

تعبیر خواب سگ

همه چیز در مورد تعبیر خواب سگ سیاه و سفید و زرد سگ اگر آشنا باشد حمايتگر و تعبیر خواب سگ دوست است و چنان چه نا آشنا و بيگانه باشد خطرناک …

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

تعبیر خواب طاووس , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس سفید

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب طاووس طاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود. انسان به طور کلی، زن و مرد، در معرض فریب و دستخوش مطامعی است که زیبایی های جهان به او القا می کنند و نوتعبیر خواب طاووسع مرد بیش از هر چیز می تواند در معرض فریب زن باشد.

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

به همین علت معبران طاووس را زنیتعبیر خواب طاووس زیبا و فریبنده تعبیر کرده اند که چون در منظر بیننده خواب قرار می گیرد او را می فریبد، از راه به در می برد و به باطل می کشاند. چنانچه در خواب طاووسی را دیدید که می خرامد و بال و پر رنگارنگ خود را می گشاید و جلوتعبیر خواب طاووسه می کند نشان آن است که فریب در کمین شماست

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

و این بستگی می یابد به وضع و موقعیتی که دارید. البته ایتعبیر خواب طاووسن را خود بیننده خواب بهتر می داند که چه چیز زودتر فریبش می دهد. هستند کسانی که فریب زن را می خوردند. برخی پول گولشان می زند و دسته ای در مقابل جاه و مقام ضعف دارند. به هر حال دیدن طاووس در خواب احتمال فریب خوردن بیننده خواب را هشدار می دهد چه فریب زن و چه فریب دنیا

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

تعبیر خواب طاووس , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس سفید

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

محمد بن سیرین گوید :

دیدن طاووسّتعبیر خواب طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند كه طاووسی نر داشت، دلیل كه از پادشاه عجم مال حاصل كند. اگر طاووسی ماده بیند، دلیل كه زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل كند.

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

حضرت دانیال گوید :

دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند كه طاووس با وی سخن گفت، دلیل كه ولایتی یابد. اگرتعبیر خواب طاووس بیند طاووس از خانه او پرید، دلیل كه زن را طلاق دهد.

جابر مغربی گوید :

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

اگتعبیر خواب طاووسر بیند طاووسی را بكشت، دلیل كه دختری را دوشیزگی ببرد.

تعبیر خواب طاووس , تعبیر خواب طاووس رنگی , تعبیر خواب طاووس سیاه , تعبیر خواب طاووس سفید

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

حضرت امامتعبیر خواب طاووس جعفر صادق فرماید :

دیدن طاووس بر دو وجه بود.

اول: پادشاه عجم (پادشاه).

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

دوم: بزرگی مالدار(شخص بزرگ و ثروتعبیر خواب طاووستمند).

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

لوک اویتنهاو می گوید :

پر طاووس تعبیر خواب طاووس: تمایل داشتن به چیزهای پوچ و واهی

طاووس : ملاقات بسیار شیرین در حین مسافرت

تعبیر خواب طاووس های زشت و پر ریخته

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن طاووس عمر زیاد شوتعبیر خواب طاووسد

تعبیر خواب طاووس

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 6 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.