تعبیر خواب یوزپلنگ سیاه

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب یوزپلنگتعبیر خواب یوزپلنگآنلي بيتون مى‏گويد:
اگر در خواب از ديدن يوزپلنگ وحشت كنيد ، علامت آن است كه قراردادهاي كار يا پيمان عشق به طور باور نكردني لغو و باطل خواهد شد .
اگر در خواب يوزپلنگي را بكشيد ، نشانةآن است كه در زندگي توفيق خواهيد يافتتعبیر خواب یوزپلنگ . و چشم اندازهايي درخشان در برابرتان پديدار خواهد شد .
تعبیر خواب یوزپلنگاگر در خواب احساس كنيد يوزپلنگي شما را تعقيب مي كند ،تعبیر خواب یوزپلنگ نشانة آن است كه احتمالا افرادي كه به شما وعده هايي داده اند ، از گفته هاي خود پشيمان خواهند شد .

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب یوزپلنگ , تعبیر خواب یوزپلنگ سفید , تعبیر خواب دیدن یوزپلنگ , یوزپلنگ در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب یوزپلنگیوزپلنگ، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست. این حیوان در خواب به دشن تعبیر می شود و دشمنی است فرومایه که انسان را غافلگیر می کند و آسیب وارد می آورد. اگر در خواب ببینید یوزپلنگی تعبیر خواب یوزپلنگرام شما شده یا از ظرفی که غذا می خورید آن حیوان نیز می خورد بر دشمن غلبه یافته و ایمن می شوید.تعبیر خواب یوزپلنگ اگر ببینید یوزپلنگ در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسیب می تعبیر خواب یوزپلنگبینید و اگر شما یوزپلنگ راندید، دشمن را از خود می رانید. نگاه کردن در چشم یوزپلنگ خوب نیست.

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب یوزپلنگ , تعبیر خواب یوزپلنگ سفید , تعبیر خواب دیدن یوزپلنگ , یوزپلنگ در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب یوزپلنگيوز در خواب دشمنى بود فرومايه. اگر بيند كه با يوز طعام مى‏خورد، از شر دشمن ايمن شود.تعبیر خواب یوزپلنگ اگر بيند كه يوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد. اگر بيند تعبیر خواب یوزپلنگكه با يوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر يابد.

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

تعبیر خواب یوزپلنگ , تعبیر خواب یوزپلنگ سفید , تعبیر خواب دیدن یوزپلنگ , یوزپلنگ در خواب دیدن

در مورد تعبیر خواب یوزپلنگ چقدر می دانید

لیلا برایت می گوید :

تعبیر خواب یوزپلنگدیدن یوزپلنگ در خواب، بیانگر آن است كه باید مراقب اطراف خود باشید.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

تعبیر خواب یوزپلنگ دیدن یوزپلنگ در خواب، به رفعت، شکوه و سربلندی تعبیر خواب یوزپلنگ همراه با خشم و ستیزهجویی تعبیر میشود.

تعبیر خواب یوزپلنگ

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.