تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن دختر

درباره تعبیرخواب لباس عروس اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیرخواب لباس عروسپوشیدن لباس عروس برای زن متاهل را در حال پایکوبی و شادمانی نشانه ی خارج شدن شادی و نشاط از منزل و ورود …

تعبیر های جالب از دیدن و خوردن فالوده

تعبیر های جالب از دیدن و خوردن فالوده فالوده خودش چیز تعبیر خواب فالوده زیادی ندارد که بگوید. فالوده نیز از ماکولات است و تعبیر ی مشابه دارد بلکه اجزا تشکیل دهنده فالوده …

تعبیر خواب نجات دادن از آتش

از تعبیر خواب آتش بیشتر بدانید حضرت دانيال گويد:تعبیر خواب آتش اگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود.تعبیر خواب …

درباره تعبیر خواب نمک اطلاعات بیشتری داشته باشید

آنلي بيتون مى‏گويد:
تعبیر خواب نمکديدن نمك در خواب ، نشانة قرار گرفتن در محيطهايي نامساعد است .
تعبیر خواب نمکاگر خواب ببينيد به گوشت نمك مي زنيد ،تعبیر خواب نمک نشانة آن است كه بدهكاري و تنگ دستي شما را بستوه خواهد آورد .

درباره تعبیر خواب نمک اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نمکدان ‫, تعبیر خواب نمک , ‫تعبیر خواب نمک پاش ‫, خواب نمک دیدن

درباره تعبیر خواب نمک اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب نمکدیدن نمك به خواب، دلیل بر درم سفید است. اگر بیند نمك سفید داشت، دلیل كه درم نقد حاصل كند. تعبیر خواب نمکاگر بیند نمك خورد، دلیل كه زاهد شود و بعضى گویند: دیدن نمك به خواب خصومت است.

درباره تعبیر خواب نمک اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نمکدان ‫, تعبیر خواب نمک , ‫تعبیر خواب نمک پاش ‫, خواب نمک دیدن

درباره تعبیر خواب نمک اطلاعات بیشتری داشته باشید

ليلا برايت مى‏گويد:
تعبیر خواب نمکاگر در خواب نمك ببينيد، به اين معنا است كه در موقعيت مناسبى قرار گرفته‏ايد.تعبیر خواب نمک نمك پاشيدن در خواب، به معناى آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود

درباره تعبیر خواب نمک اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نمکدان ‫, تعبیر خواب نمک , ‫تعبیر خواب نمک پاش ‫, خواب نمک دیدن

درباره تعبیر خواب نمک اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب نمک اگر دختري خواب ببيند نمك مي خورد ، نشانة آن است كه نامزد او دل به دختري زيباتر خواهد سپرد .
اگر در خواب مشاهده كنيد كه به گوشت نمك مى‏زنيد، علامت آن است تعبیر خواب نمکكه دچار مشكل مى‏شويد. نمك خوردن در خواب، علامت شكست و نااميدى مى‏باشد.

تعبیر خواب نمک

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 17 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.