تعبیر خواب موش مرده

درباره تعبیر خواب موش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب موشموش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده تعبیر خواب موشخواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد تعبیر خواب موش نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.

درباره تعبیر خواب موش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش سیاه , تعبیر خواب موش سفید

درباره تعبیر خواب موش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب موشدیدن موش در خواب یکی از متداول ترین خواب هاست که ممکن است تعبیر خواب موشبزرگ یا کوچک و یا در رنگ های مختلف قهوه ای ، سفید ، سیاه ، طوسی زرد یا در تعبیر خواب موشجاهای مختلف مانند لباس ، غذا ، خانه ، صحرا دیده شود

درباره تعبیر خواب موش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش سیاه , تعبیر خواب موش سفید

درباره تعبیر خواب موش از معبران بزرگ بخوانید

جابرمغربی گوید:

تعبیر خواب موشتاویل موش دشتی و موش خانگی هر دو یکسان بود. اگر دید موشی در بستر او بود، تعبیر خواب موشدلیل که او با زنی قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، تعبیر خواب موش دلیل که مال زن مفسده بخورد.

درباره تعبیر خواب موش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب موشاگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست تعبیر خواب موشکه نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت تعبیر خواب موشزنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید.

درباره تعبیر خواب موش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش مرده , تعبیر خواب موش سیاه , تعبیر خواب موش سفید

درباره تعبیر خواب موش از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب موش اگر بیند موشی بگرفت، دلیل که زنی چنین خواهد. تعبیر خواب موش اگر دید موشان بسیار درخانه او جمع شدند و همه یک تعبیر خواب موشرنگ بودند، دلیل که به قدر موشان زنان در خانه او جمع گردند.

تعبیر خواب موش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.