تربچه در بارداری

تربچه را بیشتر بشناسید  برگ و ریشهتربچه  دارای مقدار فراوانی ویتامین C است. تربچه مقدار ویتامین C موجود در برگ‌های این سبزی، نسبت به ریشه آن پنج برابر بیشتر است. تربچه  ریشه کروی و …

مضرات تره فرنگی

تره فرنگی و خاصیتش را بیشتر بشناسید تره فرنگی که در مصر، گیاه مقدس محسوب می‌شد، نمونه‌های خشک‌شده آن در مناطق باستان‌شناسی که به زمان مصر باستان بر می‌گردند کشف شده است. …

تعبیر خواب خرگوش امام صادق

درباره تعبیر خواب خرگوش چقدر می دانید تعبیر خواب خرگوشدیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است. خرگوش در خواب های ما نشانه اعمال گمراهانه یی …

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

تعبیر خواب مار گزیدگی , تعبیر نیش زدن مار , تعبیر خواب مار گزیده , تعبیر مارگزیدگی در خواب

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن مار تعبیر خواب مار گزیدگی درخواب ده وجه است.

اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانی. سوم: سلامتی. چهارم: پادشاهی. پنجم: سپه سالاری. ششم: دولت، هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.
تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین
دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. تعبیر خواب مار گزیدگی اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.
تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، تعبیر خواب مار گزیدگی دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

علامه مجلسی تعبیر خواب مار گزیدگی ( ره) گوید :

دیدن مار را در خواب قرض و وام می داند

تعبیر خواب مار گزیدگی , تعبیر نیش زدن مار , تعبیر خواب مار گزیده , تعبیر مارگزیدگی در خواب 

لوک اویتنهاو می گوید :

مار : وجود موانع به هر شکل و نوعی

مار چند سر : جذبه

تبدیل به مار شدن : عدم احترام

گرفتن آن : وسوسه

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

اگر نتوان از دست آن فرار کرد: تعبیر خواب مار گزیدگی ناامید بودن نسبت به آینده

نیش خوردن ازمار: از بین رفتن آرامش در خانواده

ماری که خودرا کش و قوس میدهد : شما با تکیه بر شانستان از یک خطر خواهید جست

کشتن آن : پیروزی در مقابل دشمن

مار افعی : اطراف شما پر از آدمهای یاوه گوست

گرفتن افعی : شما برای مشکلاتتان تعبیر خواب مار گزیدگی راه حلی خواهید یافت

نیش خوردن از افعی : بدبختی

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن تعبیر خواب مار گزیدگی مار بلائی باشد که از دشمن به وی رسد که از او شاد شود

دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی کند

دیدن گزیدن مار از دشمن گزند رسد

دیدن مار بزرگ دشمن بزرگ باشد

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

تعبیر از تام جت ویندو :

مار در خواب ، نخست نشانگر غریزه جنسى است تعبیر خواب مار گزیدگی و ازسوى دیکر

ممکن است باعث بروز ریشه دارترین ورضایتبخش ترین رابطه ها

شود .

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

اگر در خواب بببند که مارى به  دور بدنش پیچیده ، تعبیر آنست

که خواب بین اسیر و کرفتار هیجانات خویش است .

اگر ببیند مارى دمش را به دهان برده است تعبیر خواب مار گزیدگی ، نشانگر میل به

مقاربت و همخوابکى است .

اگر ببیند که مارى اورا بلعید ، نشانگر عمرى است که از خواب

بین مى کذرد و تعبیر آن جنین است که فرد از تلف شدن عمرش

ناراحت است .

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

اگر ببیند مارى به دور چوبى جنبره زده است تعبیر خواب مار گزیدگی ، نشانگر شفا ،

تولد مجدد و شادابى است .

اگر در خواب مارى را در جمنزار ببیند، نشانگر بى وفایى ،

افسوس خوردن و تهمت است .

تعبیر خواب مار گزیدگی , تعبیر نیش زدن مار , تعبیر خواب مار گزیده , تعبیر مارگزیدگی در خواب

مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب تعبیر خواب مار گزیدگی که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

شما از وجودش بی خبرید. تعبیر خواب مار گزیدگی این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد

مجموعه ای از تعبیر های مار گزیدگی و مار در خواب

که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار تعبیر خواب مار گزیدگی و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود.

تعبیر خواب مار گزیدگی

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 7 شهریور 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.