دیدن مار در خواب نشانه چیست

دیدن مار در خواب نشانه چیست

   دیدن مار در خواب نشانه چیست

تعبیر خواب دیدن مار در خواب

تعبیر خواب مار بطور کامل

تعبير مار در خواب‌بر ده‌ وجه‌ است‌:1 دشمن‌ پنهان‌ 2 زندگاني‌ 3 سلامتي‌4 پادشاهي‌ 5 سپهسالاري‌ 6 دولت‌ 7 زن‌ 8 مراد 9 پسر 10 سيل‌ (امام‌ صادق‌ (ع‌)) مار در خواب‌ دليل‌ بر دشمني‌ پنهان‌ است‌،اگر روؤيابين‌ در خانه‌ خود مار ببيند،دليل‌ بر دشمني‌ خانگي‌ است‌ و اگر در صحرا مار ببيند دشمن‌ بيگانه‌ است‌،اگر ببيند با مار جنگيد با دشمن‌ مرافعه‌ و خصومت‌ مي‌كند. اگر مار بر او غلبه‌ كرد،دشمن‌ بر او غالب‌ مي‌شود و اگر او بر مار غلبه‌ كرد،دشمن‌ را شكست‌ مي‌دهد،اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند گوشت‌ مار خورد به‌ پادشاهي‌ مي‌رسد،اگر ببيند مار را دو تكه‌ كرد،مال‌ دشمن‌ را مي‌خورد،اگر ببيند ماري‌ مرده‌ است‌ از آفتي‌ در امان‌ مي‌ماند.(ابن‌سيرين‌) اگر روؤيابين‌ در خواب‌ مار سفيدرنگي‌ را ببيند و آن‌ را بگيرد به‌ بزرگي‌ مي‌رسد،اگر ببيند مار از او فرار كرد دشمنش‌ ضعيف‌ و ناتوان‌ است‌،اگر در خواب‌ مارهاي‌ سياهي‌ ببيند دشمنانش‌ زياد است‌،

تعبیر خواب مار,مار در خواب دیدن

دیدن مار در خواب نشانه چیست

اگر مار سبز رنگي‌ ببيند دشمن‌ او زاهد و درستكار است‌،اگر زردرنگ‌ باشد دشمنش‌ بيمارگون‌ است‌،اگر مار سرخ‌ باشد،دشمنش‌ خوش‌مشرب‌ و معاشرتي‌ است‌،اگر ببيند تعداد زيادي‌ مار پيش‌ او جمع‌ شدند،خويشان‌ و بستگانش‌ با او دشمن‌اند.(ابراهيم‌) اگر روؤيابين‌ در خواب‌ ببيند كه‌ از سوراخ‌ دهان‌ يا بيني‌ يا گوش‌… او ماري‌ بيرون‌ آمد،فرزندش‌ دشمن‌ او است‌، اگر ببيند مار را گرفت‌ و آسيبي‌ به‌ او نرسيد،به‌ بزرگي‌ و مقام‌ مي‌رسد و بر دشمن‌ پيروز مي‌شود و به‌ مرادش‌ خواهدرسيد.(جابر مغربي‌)
روؤياي‌ مار در منابع‌ و فرهنگ‌ غربي

تعبیر خواب مار,مار در خواب دیدن

دیدن مار در خواب نشانه چیست

مار نماد شيطان‌ و يا شر است‌ و ديدن‌ آن‌ در خواب‌ بديمن‌ است‌. ديدن‌ يك‌ مار بلند در خواب‌ و ترسيدن‌ از آن‌ در خواب‌ بيان‌كننده‌ وجود دشمني‌ خطرناك‌ است‌ كه‌ حتي‌ ممكن‌ است‌ در صدد آزار و آسيب‌ رساندن‌ به‌ روؤيابين‌ باشد. همچنين‌ اين‌ روؤيا نوعي‌ هشدار در مقابل‌ رسيدن‌ آسيب‌بدني‌ به‌ روؤيابين‌ است‌. اگر روؤيابين‌ در خواب‌ مار ترسناك‌ را از بين‌ ببرد و يا برآن‌ غلبه‌ كند،بيان‌كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ وي‌ بر دشمن‌ خود فايق‌ خواهدآمد. قكط.لك‌ظظف‌ل.ننن از يك‌ نظر روؤياي‌ مار ، خواب‌ مثبتي‌ است‌ و ممكن‌ است‌ بيان‌كننده‌ يك‌ نوع‌ دايره‌ باشد يا تماميتي‌ كه‌ مورد انتظار ذهن‌ ناخودآگاه‌ روؤيابين‌ است‌. قكط.لظل‌غطكظع.ننن اگر روؤيابين‌ زن‌ باشد و در خواب‌ ماري‌ مرده‌ را ببيند كه‌ او را نيش‌ زده‌ است‌ ،پيشگويي‌ كننده‌ آن‌ است‌ كه‌ وي‌ از جانب‌ يك‌ شخص‌ دوست‌نما،دچار سختي‌ و رنج‌ مي‌شود. ضغهكض‌كح‌ كل‌ضگ‌كث‌÷لقضظگ‌ئ‌ ظ‌ك وگ‌ضق‌كغل‌طغئ‌ خوابهاي‌ رسيده‌ يكي‌ از خوانندگان‌، خانم‌ «ب‌» خواب‌ خود را با ما در ميان‌ گذاشته‌اند.

تعبیر خواب مار,مار در خواب دیدن

دیدن مار در خواب نشانه چیست

«… ديدم‌ كه‌ مادرم‌ چند مار سفيد را گرفته‌ و يكي‌ از آنها را قطعه‌قطعه‌ مي‌كند…» تعبير مار سفيد بيان‌كننده‌ مال‌ و دارايي‌ است‌ و به‌ نظر مي‌رسد مادر شخص‌ روؤيابين‌ مالي‌ را كه‌ بتازگي‌ به‌دست‌ آورده‌ قرار است‌ بين‌ برخي‌ از دوستان‌ و آشنايان‌ خود قسمت‌ كند

تعبیر خواب مار

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.