تعبیر خواب تخم مرغ خانگی

درباره تعبیرخواب تخم مرغ از بزرگان تعبیر خواب بخوانید ابن سیرین می گوید :  تعبیرخواب تخم مرغ تعبیر دیدن ‘ تخم مرغ ‘ در خواب قوت و نیرومندی است . دانیال (ع) می …

آیا دانه سویا چاق کننده است

آیا دانه سویا و خواصش را می شناسید؟ دانه سویا سویا قرنهاست  که غذای مردم آسیا مخصوصا چین بوده است . چینی ها آن را همراه با برنج بعنوان غذای اصلی خود مصرف …

تعبیر خواب خروس سفیدآیا درباره تعبیر خواب اطلاعاتی دارید

آیا درباره تعبیر خواب خروس اطلاعاتی دارید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب خروس اگر كسي به خواب بيند كه خروس داشت تعبیر خواب خروس و دانست كه ملك اوست، دليل كه مردي …

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ , تعبیر خواب خرس سفید , تعبیر خواب خرس سیاه

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

تعبیر خواب خرس خرس به خواب ديدن، دشمن فرومايه دزد احمق است. اگر بيند بر خرس نشسته بتعبیر خواب خرسود. دليل كه از پادشاه خواري يابد. اگر بيند خرس زا بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر بيند گوشت او همي خورد يا پوستش را با خود داشت، دليل كه ترس و بيم به وي رسد.

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

خرس به خواب، مردي بدبخت و ديوانه است. اگر خرستعبیر خواب خرس ماده بيند، زني بدبخت و ديوانه بود. اگر بيند خرس ماده را بگرفت، دليل كه زني بدين صفت به نكاح بخواهد. اگر بيند كه خرس به خانه او آمد، دليل كه زني بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردي بدين تعبیر خواب خرسصفت به خانه او درآيد. اگر بيند خرس را بكشت يا بر وي نشست، دليل كه بر دشمن ظفر يابد.

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ , تعبیر خواب خرس سفید , تعبیر خواب خرس سیاه

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

خرس دشتعبیر خواب خرسمن قوي پنجه و زورمند است. اگر در خواب ديديد که خرس را کشتيد بر مشکلات پيروز مي شويد يا دشمن را از پاي در مي آوريد. اگر ديديد که از خرس فرار مي کنيد ابراتعبیر خواب خرسز ضعف و ناتواني است

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

اما گوياي اين است که پيروزي حاصلتعبیر خواب خرس مي کنيد به شرط آن که خرس پشت سرتان نيايد. اگر ديدتعبیر خواب خرسيد که گوشت خرس مي خوريد از همان دشمن يا مشکلي که داريد بهره مند مي شويد. اگر ديديد که پوست خرس را لباس کرده و پوشيده ايد به افتخا مي رسيد و بر دشمن چيره مي شويد.

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ , تعبیر خواب خرس سفید , تعبیر خواب خرس سیاه

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

لوک اویتنهتعبیر خواب خرساو می گوید :

خرس

دیدن آن : شانستعبیر خواب خرس در بازی ورق و دیگر بازیها

موردحمله خرس واقع شدن : زیان

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

خرسی که میرقصتعبیر خواب خرسد : با آدمهای احمق سرو کار داشتن

شکار خرس : ماجراجویی نکتعبیر خواب خرسنید

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن خرس در خواب ، علامت آن است که در هر کتعبیر خواب خرساری که دنباله رو باشید ، با شکست مواجه خواهید شد .

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

۲ـ اگر خوتعبیر خواب خرساب ببینید خرسی را می کشید ، نشانه رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است .

۳ـ اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانه آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبختعبیر خواب خرست و نومید خواهد شد

تعبیر خواب خرس

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395

1 دیدگاه

  • سه ژ مارس 2018 در 12:00

    نفهمیدم حالا دقیقا یعنه چی?

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.