تعبیر خواب چادر مشکی به سر داشتن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب چادر افزایش دهید تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو تعبیر خواب چادر. اگر مردی ببیند …

تعبیر خواب خوردن شربت پرتقال

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پرتقال افزایش دهید  تعبیر خواب پرتقالدیدن پرتقال در خواب شیرینی و کامروائی است. پرتقال میوه ای است  تعبیر خواب پرتقالخوش عطر و خوش بو که به …

تعبیر خواب طاووس سفید

درباره تعبیر خواب طاووس بدانید تعبیر خواب طاووسطاووس فریب زیبایی هاست و چون گوشت این مرغ دلفریب و چشم گیر خوردنی نیست در رویاهای ما فریب باطل تلقی می شود. انسان به …

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ , تعبیر خواب خرس سفید , تعبیر خواب خرس سیاه

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

تعبیر خواب خرس خرس به خواب ديدن، دشمن فرومايه دزد احمق است. اگر بيند بر خرس نشسته بتعبیر خواب خرسود. دليل كه از پادشاه خواري يابد. اگر بيند خرس زا بكشت، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر بيند گوشت او همي خورد يا پوستش را با خود داشت، دليل كه ترس و بيم به وي رسد.

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

خرس به خواب، مردي بدبخت و ديوانه است. اگر خرستعبیر خواب خرس ماده بيند، زني بدبخت و ديوانه بود. اگر بيند خرس ماده را بگرفت، دليل كه زني بدين صفت به نكاح بخواهد. اگر بيند كه خرس به خانه او آمد، دليل كه زني بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردي بدين تعبیر خواب خرسصفت به خانه او درآيد. اگر بيند خرس را بكشت يا بر وي نشست، دليل كه بر دشمن ظفر يابد.

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ , تعبیر خواب خرس سفید , تعبیر خواب خرس سیاه

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

خرس دشتعبیر خواب خرسمن قوي پنجه و زورمند است. اگر در خواب ديديد که خرس را کشتيد بر مشکلات پيروز مي شويد يا دشمن را از پاي در مي آوريد. اگر ديديد که از خرس فرار مي کنيد ابراتعبیر خواب خرسز ضعف و ناتواني است

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

اما گوياي اين است که پيروزي حاصلتعبیر خواب خرس مي کنيد به شرط آن که خرس پشت سرتان نيايد. اگر ديدتعبیر خواب خرسيد که گوشت خرس مي خوريد از همان دشمن يا مشکلي که داريد بهره مند مي شويد. اگر ديديد که پوست خرس را لباس کرده و پوشيده ايد به افتخا مي رسيد و بر دشمن چيره مي شويد.

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

تعبیر خواب خرس , تعبیر خواب خرس قهوه ای بزرگ , تعبیر خواب خرس سفید , تعبیر خواب خرس سیاه

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

لوک اویتنهتعبیر خواب خرساو می گوید :

خرس

دیدن آن : شانستعبیر خواب خرس در بازی ورق و دیگر بازیها

موردحمله خرس واقع شدن : زیان

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

خرسی که میرقصتعبیر خواب خرسد : با آدمهای احمق سرو کار داشتن

شکار خرس : ماجراجویی نکتعبیر خواب خرسنید

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن خرس در خواب ، علامت آن است که در هر کتعبیر خواب خرساری که دنباله رو باشید ، با شکست مواجه خواهید شد .

تعبیر خواب دیدن حمله خرس های قهوه ای

۲ـ اگر خوتعبیر خواب خرساب ببینید خرسی را می کشید ، نشانه رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است .

۳ـ اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانه آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبختعبیر خواب خرست و نومید خواهد شد

تعبیر خواب خرس

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.