تعبیر خواب تفنگ و گلوله

در مورد تعبیر خواب تفنگ چقدر می دانید تعبیر خواب تفنگچنان چه در خواب ببينيد که تفنگ داريد کسي را به دوستي بر مي گزينيد که صديق و راستگو است.تعبیر خواب تفنگ …

تعبیر خواب پلنگ زرد

آیا درباره تعبیر خواب پلنگ می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیر خواب پلنگهر کس به نظر ما بزرگ و قدرتمند باشد و ما برای او احترام قائل باشیم یا از او …

تعبير خواب بچه لاك پشت

درباره تعبیر خواب لاک پشت بدانید تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می …

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

لوک اویتنهاو میگوید :

تعبیر خواب حلقه ازدواجحلقه ازدواج : دوستی

گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش

تعبیر خواب حلقه ازدواجهدیه گرفتن : خوشبختیخانوادگی، وفاداری

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواج , تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست چپ , تعبیر خواب حلقه ازدواج شکسته , تعبیر خواب حلقه ازدواج طلا

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواجدیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است . اگر افراد متأهل چنین خواب یببینید ،تعبیر خواب حلقه ازدواج نشانة آن است که از همسر خود جدا خواهند شد ـ اگر در انگشت دیگران حلقه ایببینید ،تعبیر خواب حلقه ازدواج نشانة آن است که بر خوشبختی شما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهید یافت .

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواج , تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست چپ , تعبیر خواب حلقه ازدواج شکسته , تعبیر خواب حلقه ازدواج طلا

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواجاگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت يكیاز دوستان يا آشنايان خود ببينيد ،تعبیر خواب حلقه ازدواج علامت آن است كه اصول اخلاقیرا زير پا میگذارند و به تفريحات نامشروع میپردازيد

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواج , تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست چپ , تعبیر خواب حلقه ازدواج شکسته , تعبیر خواب حلقه ازدواج طلا

در مورد تعبیر خواب حلقه ازدواج چقدر می دانید

تعبیر خواب حلقه ازدواج چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكي رسد.تعبیر خواب حلقه ازدواج اگر بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند، دليل است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد. يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد.تعبیر خواب حلقه ازدواج اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتري اگر بيند كه در مسجد يا در نمازتعبیر خواب حلقه ازدواج در عزا كسي انگشتري به وي داد اگر آن كس زاهد و عابد بود

تعبیر خواب حلقه ازدواج

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 6 دی 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.