تعبیر خواب حمله ببر سیاه

درباره تعبیر خواب ببر اطلاعاتی دارید محمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب ببر ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن وي به تعبیر خواب ببرخواب دشمن …

تعبیر خواب کرم در خانه

درباره تعبیر خواب کرم چقدر می دانید تعبیر خواب کرم اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند تعبیر …

تعبیر خواب گریه زن

درباره تعبیر خواب گریه از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين تعبیر خواب گریهيدن گريستن درخواب، دليل شادي است از حق تعالي. اگر ديد بر گناه مي …

درباره تعبیر خواب عروسی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عروسیديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسي را عزا دانسته اند تعبیر خواب عروسیو عروس را بلا و فتنه و آفت و مصيبت. تنها يک مورد بد نيست که تعبیر خواب عروسیعروس را به نام و مشخصات بشناسيد

درباره تعبیر خواب عروسی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عروسی , عروسی در خواب دیدن , تعبیر خواب عروسی مرده , تعبیر خواب عروسی خواهر

درباره تعبیر خواب عروسی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عروسیاگر درخواب بيند كه عروسي خواست اما او را نديد و نامش ندانست، دليل كه زود بميرد.تعبیر خواب عروسی اگر بيند كه عروس به خانه آورد و با وي بخفت، دليل بزرگي بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخوابتعبیر خواب عروسی عروسي را با چنگ و ناي بيند، دليل مصيبت است

درباره تعبیر خواب عروسی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عروسی , عروسی در خواب دیدن , تعبیر خواب عروسی مرده , تعبیر خواب عروسی خواهر

درباره تعبیر خواب عروسی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عروسیاگر کسي در خواب ببيند که داماد شده و نداند عروس کيست و چه ناميده مي شودتعبیر خواب عروسیبه هيچ وجه خوب نيست چون معبران نوشته اند پايان عمر چنين کسي نزديک است. زن نيز اگر چنين خوابي ببيندتعبیر خواب عروسیو نداند داماد کيست و چه کسي شوهر کرده حکم همين است.

درباره تعبیر خواب عروسی از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عروسی , عروسی در خواب دیدن , تعبیر خواب عروسی مرده , تعبیر خواب عروسی خواهر

درباره تعبیر خواب عروسی از معبران بزرگ بخوانید

جابرمغربي گويد:  تعبیر خواب عروسی اگر زني بيند كه عروس شده او را پيش شوهر مي بردند، دليل است كه آخر او باشد.تعبیر خواب عروسی منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن عروسي در خواب ها به هيچ وجه خوب نيست. تمام معبران عروسيتعبیر خواب عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصيبت

تعبیر خواب عروسی

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 27 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.