تعبیر خواب گرفتن پیاز از مرده

درباره تعبیر خواب پیاز از علمای علم تعبیر بخوانید ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب پیاز پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و …

خیار چنبر برای نوزاد

درباره خیار چنبر و خواصش بدانید خیار چنبر یا خیار زه،نوع دیگری از خیار است.آن خیاری است دراز و باریک که در برخی مناطق طول آن به حدود یک متر می رسد …

کدو حلوایی در بارداری

کدو حلوایی و این همه خاصیت کدو حلوایی تقریباً شبیه به کدو که رنگ نارنجی دارد و به مصارف گوناگون می رسد. اندازهٔ این میوه می تواند بسیار بزرگ شود. بزرگ ترین کدو …

درباره تعبیر خواب مارمولک از معبران بزرگ بخوانید

 آنلی بیتون م‏یگوید :تعبیر خواب مارمولکاگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خودتعبیر خواب مارمولک را بار تعبیر خواب مارمولکدیگر به دست می آورید .اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند

درباره تعبیر خواب مارمولک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک کوچک , تعبیر خواب مارمولک سیاه , تعبیر خواب مارمولک بزرگ

درباره تعبیر خواب مارمولک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مارمولکمارمولک موجودی است که به سرعت فرار کرده و در محیط های بسته و تاریک پنهان می شود. تعبیر خواب مارمولکمارمولک نمایانگر ترس و پس رفتن است. اما، هنگامی که ما از چیزی فرار می کنیم، یعنی حاضر به روبرو شدنتعبیر خواب مارمولک با آن نیستیم. در خواب، فرار کردن به معنای امتناع از روبرو شدن است.

درباره تعبیر خواب مارمولک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک کوچک , تعبیر خواب مارمولک سیاه , تعبیر خواب مارمولک بزرگ

درباره تعبیر خواب مارمولک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مارمولکاگر خواب ببینید مارمولکی را می کشید ، علامت آن است که شهرت و ثروت از دست رفته خود تعبیر خواب مارمولکرا بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولک را بکشید و مارمولک از دستتان فرار می کند ، تعبیر خواب مارمولکنشانه آن است که در امور عاطفی با شکست مواجه خواهید شد .

درباره تعبیر خواب مارمولک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مارمولک , تعبیر خواب مارمولک کوچک , تعبیر خواب مارمولک سیاه , تعبیر خواب مارمولک بزرگ

درباره تعبیر خواب مارمولک از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب مارمولک اگر زنی خواب ببیند مارمولکی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیردتعبیر خواب مارمولک، نشانه آن است که اندوه و بدبختی به او روی می آورد

تعبیر خواب مارمولک

آخرین بروز رسانی در : سه شنبه 25 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.