تعبیر خواب غذا دادن به لاک پشت

درباره تعبیر خواب لاک پشت اطلاعاتی دارید تعبیر خواب لاک پشت لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین،تعبیر خواب لاک پشت صبور …

تعبیر خواب پول هدیه گرفتن

درباره تعبیر خواب هدیه بدانید حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر خواب هدیه اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیكی است. درباره تعبیر خواب هدیه بدانید محمد بن سیرین گوید : …

تعبیر خواب مدفوع و ادرار

درباره تعبیر خواب مدفوع از علمای علم تعبیر بخوانید ابن سیرین می‌گوید:تعبیر خواب مدفوع تعبیر خواب مدفوع انسان، مال حرام می‌باشد، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند:تعبیر خواب مدفوع تعبیرش مال حرام …

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مارمولکگر خواب ببینید مارمولكی را می كشید ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید تعبیر خواب مارمولک. اما اگر موفق نشوید مارمولك را بكشید و مارمولك از دستتان فرار می كند تعبیر خواب مارمولک، نشانة آن است كه در امور عاطفی با شكست مواجه خواهید شد .

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 ‫تعبیر خواب مارمولک روی دیوار , ‫تعبیر خواب مارمولک , ‫تعبیر خواب مارمولک کوچک , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مارمولکاگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول کاری است ، نشانه آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت . اگر خواب ببینید  با مادر خود گفتگو می کنید تعبیر خواب مارمولک نشانة آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .تعبیر خواب مارمولک اگر زنی خواب مادر خود را ببیند ، نشانة آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 ‫تعبیر خواب مارمولک روی دیوار , ‫تعبیر خواب مارمولک , ‫تعبیر خواب مارمولک کوچک , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مارمولکگر زنی خواب ببیند مارمولكی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد ،تعبیر خواب مارمولک نشانة آن است كه اندوه و بدبختی به او روی می آورد . همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد . و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیتتعبیر خواب مارمولک فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد .

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 ‫تعبیر خواب مارمولک روی دیوار , ‫تعبیر خواب مارمولک , ‫تعبیر خواب مارمولک کوچک , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب مارمولک خواب مارمولك : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

یك مارمولك را می كشید : تعبیر خواب مارمولکپولی را كه از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

تعبیر خواب مارمولکیك مارمولك را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

تعبیر خواب مارمولک

آخرین بروز رسانی در : جمعه 21 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.