تعبیر خواب مارمولک روی دیوار

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مارمولکگر خواب ببینید مارمولكی را می كشید ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید تعبیر خواب مارمولک. اما اگر موفق نشوید مارمولك را بكشید و مارمولك از دستتان فرار می كند تعبیر خواب مارمولک، نشانة آن است كه در امور عاطفی با شكست مواجه خواهید شد .

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 ‫تعبیر خواب مارمولک روی دیوار , ‫تعبیر خواب مارمولک , ‫تعبیر خواب مارمولک کوچک , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مارمولکاگر خواب ببینید مادرتان در خانه مشغول کاری است ، نشانه آن است که به هر کاری دست بزنید نتیجه ای مساعد خواهید گرفت . اگر خواب ببینید  با مادر خود گفتگو می کنید تعبیر خواب مارمولک نشانة آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .تعبیر خواب مارمولک اگر زنی خواب مادر خود را ببیند ، نشانة آن است که در زندگی زناشویی سعادتمند خواهد شد .

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 ‫تعبیر خواب مارمولک روی دیوار , ‫تعبیر خواب مارمولک , ‫تعبیر خواب مارمولک کوچک , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب مارمولکگر زنی خواب ببیند مارمولكی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد ،تعبیر خواب مارمولک نشانة آن است كه اندوه و بدبختی به او روی می آورد . همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد . و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیتتعبیر خواب مارمولک فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد .

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

 ‫تعبیر خواب مارمولک روی دیوار , ‫تعبیر خواب مارمولک , ‫تعبیر خواب مارمولک کوچک , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

تعبیر خواب مارمولک خواب مارمولك : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

یك مارمولك را می كشید : تعبیر خواب مارمولکپولی را كه از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

تعبیر خواب مارمولکیك مارمولك را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

تعبیر خواب مارمولک

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.