تعبیر دیدن انار های سرخ و زیبا در خواب

تعبیر دیدن انار های سرخ و زیبا در خواب تعبیر دیدن انار های سرخ و زیبا در خواب خوردن تعبیر خواب انار انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع …

لوبیا قرمز در بدنسازی

درباره لوبیا قرمز و خواصش بدانید لوبیا قرمزیک از انواع مرسوم لوبیا است. به جهت شباهت ظاهری آن در شکل و رنگ به کلیه، این لوبیا به نام لوبیا کلیوی (به انگلیسی: …

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا

تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا تعبیر خواب خواندن نماز در مسجدی بزرگ و زیبا تعبیر خواب نماز اگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد، دليل …

درباره تعبیر خواب خیار بدانید

تعبیر خواب خیارخیار طراوت و تازگی و خوشدلی و نشاط است و زنی است زیبا و رعنا و جلیس و انیس. دیدن خیار در فصل بهتر از این است که در غیر فصل دیده شود. خیار برای زن نیز مردی استتعبیر خواب خیاربلند قامت و خوش اندام و خوب سخن که مصاحبتش نشاط و شادی می آورد.

درباره تعبیر خواب خیار بدانید

‫تعبیر خواب خیار ‫, تعبیر خواب خیار خوردن ‫, تعبیر خواب خیار چیدن , خیار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خیار بدانید

مثلا دیدن خیار در زمستان و هنگامی که برف بر زمین نشسته خوب نیستتعبیر خواب خیار ولی پایان بهار بهترین فصلی است که خیار در خواب دیده شود و تعبیر بالا در این زمان بیشتر در مورد خیار مصداق می یابد

درباره تعبیر خواب خیار بدانید

‫تعبیر خواب خیار ‫, تعبیر خواب خیار خوردن ‫, تعبیر خواب خیار چیدن , خیار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خیار بدانید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب خیار خیار به وقت خویش در خواب دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنی است که به او زغبت کند. اگر بیند که از آن خیار بخورد، دلیل که مرادش از او حاصل شود و حکم خیار با درنگ هم از این قیاس است.تعبیر خواب خیار ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که خیار میخورد، دلیل که کاری کند که از آن پشیمان شود. خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است. خوردن خیار با درنگ بیماری بود

درباره تعبیر خواب خیار بدانید

‫تعبیر خواب خیار ‫, تعبیر خواب خیار خوردن ‫, تعبیر خواب خیار چیدن , خیار در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خیار بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

تعبیر خواب خیار دیدن خیار بر سه وجه بود.

اول: پشیمانی درکار.

دوم: شادی وعیش وطرب.

تعبیر خواب خیارسوم: منفعت از قبل دوستان و خویشان، خاصه سبز و به وقت وفصلش بود.

تعبیر خواب خیار

آخرین بروز رسانی در : شنبه 1 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.